Extend,
Reach
qiˋ ㄑㄧˋ
yon
yon

(T)(S)

[pinyin]:
qiˋ
[zhuyin]:
ㄑㄧˋ

Extend, Reach, As Yet, Till, Until

7 strokes, Radical: 辶, 162
cangjie (T) input code:
y
o
n
cangjie (S) input code:
y
o
n

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
迄.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)