Enter,
Advance
jinˋ ㄐㄧㄣˋ
yog
ytt

(T)(S)

[pinyin]:
jinˋ
[zhuyin]:
ㄐㄧㄣˋ

Enter, Advance, Progress, Come In, Go In

12 strokes, Radical: 辶, 162
cangjie (T) input code:
y
o
g
cangjie (S) input code:
y
t
廿
t
廿

Words containing 進, TOC

Progress, Make progress, Improve
jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ

進展

jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ
How's the book progressing?
shu¯ jinˋ zhanˇ deˊ zenˇ me˙ yangˋ a¯
ㄕㄨ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄉㄜˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄚ

進展

jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

進展

jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ
Import
jinˋ kouˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ

進口

jinˋ kouˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ
Now he reached into his pocket
ciˇ keˋ ta¯ shen¯ jinˋ kouˇ daiˋ
ㄘˇ ㄎㄜˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

進口

jinˋ kouˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ
Advanced
jinˋ jie¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ

進階

jinˋ jie¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ
Advanced picture taking (shooting)
jinˋ jie¯ pai¯ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

進階

jinˋ jie¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ
Advance, Moved into, Entered
jinˋ jun¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄣ

進軍

jinˋ jun¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄣ
Came and left, Went through
jinˋ jinˋ chu¯ chu¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄔㄨ

進出

jinˋ chu¯
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ
Embark, March (into, Towards, Off into), Move off
jinˋ fa¯
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄚ

進發

jinˋ fa¯
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄚ
Enter
jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Go any further, Go any further
zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Can't go any further, Can't go further
buˋ nengˊ zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Blew into
pen¯ jinˋ le˙
ㄆㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Loaded
zhuang¯ jinˋ le˙
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Entered
zouˇ jinˋ le˙
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Crowded, Jam packed
jiˇ jinˋ le˙
ㄐㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

進了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Perform, Carry out, Commence, Begin, Get to work on, Start, Start to carry out, Become active
jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Send money, Remittance
jinˋ xingˊ huiˋ kuanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
This is going well
jinˋ xingˊ henˇ shunˋ liˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄣˇ ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Gestate
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Act continuously, Continuously, Continue to act
jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Continuously focus, Focus continuously, Continue to keep in focus
jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Began strafing, Began sweeping with gunfire
jinˋ xingˊ saoˇ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄙㄠˇ ㄕㄜˋ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Advanced robot(ics)
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋ renˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Started fighting commenced fighting
jinˋ xingˊ rouˋ boˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄡˋ ㄅㄛˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
After performing gravity assisted push
jinˋ xingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨㄟ ㄏㄡˋ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Make it easier to palpate
rangˋ anˋ ya¯ gengˋ rongˊ yiˋ jinˋ xingˊ
ㄖㄤˋ ㄢˋ ㄧㄚ ㄍㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Act to keep subject continuously in focus
yiˇ xiangˋ zhuˇ tiˇ jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ duiˋ jiao¯
ㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Continuous, Continuously carried out, Continuously in action
chiˊ xuˋ jinˋ xingˊ
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Focusing will then be continuous
duiˋ jiao¯ bianˋ chiˊ xuˋ jinˋ xingˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Classroom
jiaoˋ shiˋ jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Can't carry out, Can't perform, Can't do
meiˊ youˇ jinˋ xingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Underway
zheng¯ zaiˋ jinˋ xingˊ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Commenced, Started, Began carrying out, Started doing, Started to act or advance
jinˋ xingˊ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙

進行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Can come in
jinˋ de˙ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

進得

jinˋ de˙
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙
Can go in
jinˋ de˙ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

進得

jinˋ de˙
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙
Hexadecimal
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ
ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ

進位

jinˋ weiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ
Hexadecimal
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ de˙
ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

進位

jinˋ weiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ
Don't enter the bathroom, Don't go into the bathroom
bieˊ jinˋ yuˋ shiˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄕˋ

進浴

jinˋ yuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ
Came and left, Went through
jinˋ jinˋ chu¯ chu¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄔㄨ

進進

jinˋ jinˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ
The total amount moved in, The total amount advanced
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

進度

jinˋ duˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
The total amount moved in was just enough to, The total amount advanced was just enough to
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ zhiˇ gouˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄍㄡˋ

進度

jinˋ duˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Enter, Go into
jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Venture into, Ventured into
xianˇ jinˋ ruˋ quanˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄑㄩㄢˊ

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Enter, Entered
jinˋ ruˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Re-enter, Re-entered
zaiˋ ciˋ jinˋ ruˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄘˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
And goes into, And enters
bingˋ jinˋ ruˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Advance to the next stage, Take the next step, Go further
jinˋ yiˊ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

進一

jinˋ yiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ
Further developed
jinˋ yiˋ buˋ fa¯ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ

進一

jinˋ yiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ
Investigate further
jinˋ yiˋ buˋ tiaoˊ chaˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄔㄚˊ

進一

jinˋ yiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ
Before they could continue the discussion
ta¯ men˙ haiˊ laiˊ buˋ jiˊ jinˋ yiˊ buˋ taoˇ lunˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄞˊ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ

進一

jinˋ yiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ
Then proceed to, Proceed to next step
jinˋ erˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄦˊ

進而

jinˋ erˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄦˊ
Can't enter
jinˋ buˋ liaoˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ

進不

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Can't come in
jinˋ buˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ

進不

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Can't go in
jinˋ buˊ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˊ ㄑㄩˋ

進不

jinˋ buˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˊ
Attack, Offense, Go on the offensive
jinˋ gong¯
ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ

進攻

jinˋ gong¯
ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ
Improve, Make progress
jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

進步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Step forward, Deflect down, Parry, Punch
jinˋ buˋ ban¯ lanˊ chuiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄢ ㄌㄢˊ ㄔㄨㄟˊ

進步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Made progress, Improved
quˇ deˊ le˙ jinˋ buˋ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

進步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Always progressing, Always improving
yiˋ zhiˊ zaiˋ jinˋ buˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

進步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Progress, Advancement
jinˋ buˋ de˙
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

進步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Only then will you improve
zheˋ yangˋ caiˊ nengˊ jinˋ buˋ
ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

進步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Enter, Go in, Go into
jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Plugging into
cha¯ le˙ jinˋ quˋ
ㄔㄚ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Climbed inside
paˊ le˙ jinˋ quˋ
ㄆㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Can't move into, Can't be moved into
ban¯ buˊ jinˋ quˋ
ㄅㄢ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Take into account
kaoˇ luuˋ jinˋ quˋ
ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
After going in, After entering
jinˋ quˋ houˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ ㄏㄡˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Run into
paoˇ jinˋ quˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
After running in (to)
paoˇ jinˋ quˋ houˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ ㄏㄡˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Climbed aboard
paˊ jinˋ quˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Put in
fangˋ jinˋ quˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Take into, Taken into
daiˋ jinˋ quˋ
ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

進去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Enter the city
jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ

進城

jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ
Come in
jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Did not allow her to enter
buˊ rangˋ ta¯ jinˋ laiˊ
ㄅㄨˊ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Sent in, Came in
beiˋ songˋ jinˋ laiˊ
ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Let a bunch of people in
rangˋ yiˋ qunˊ renˊ jinˋ laiˊ
ㄖㄤˋ ㄧˋ ㄑㄩㄣˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Poked his head in
ta¯ tanˋ touˊ jinˋ laiˊ
ㄊㄚ ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Run in, Run inside
paoˇ jinˋ laiˊ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Move in
zhuˋ jinˋ laiˊ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

進來

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Flying through the forest
fei¯ jinˋ shuˋ linˊ jian¯
ㄈㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ

進樹

jinˋ shuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨˋ
Step into
caiˇ jinˋ
ㄘㄞˇ ㄐㄧㄣˋ

踩進

caiˇ jinˋ
ㄘㄞˇ ㄐㄧㄣˋ
Run into, Ran into
paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ

跑進

paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ
Ran in and out
paoˇ jinˋ paoˇ chu¯
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄠˇ ㄔㄨ

跑進

paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ
Ran in and out of the waves
zaiˋ bo¯ langˋ zhong¯ paoˇ jinˋ paoˇ chu¯
ㄗㄞˋ ㄅㄛ ㄌㄤˋ ㄓㄨㄥ ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄠˇ ㄔㄨ

跑進

paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ
Jumped into
tiaoˋ jinˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ

跳進

tiaoˋ jinˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ
Jump into the pond
tiaoˋ jinˋ chiˊ liˇ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔˊ ㄌㄧˇ

跳進

tiaoˋ jinˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ
Blow into
pen¯ jinˋ
ㄆㄣ ㄐㄧㄣˋ

噴進

pen¯ jinˋ
ㄆㄣ ㄐㄧㄣˋ
Being shut in
beiˋ guan¯ jinˋ
ㄅㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ

關進

guan¯ jinˋ
ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ
Sink into
xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ

陷進

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Sink into
xianˋ jinˋ liˇ touˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ

陷進

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Packaged, Packed
zhuang¯ jinˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ

裝進

zhuang¯ jinˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ
Packed into sealed packages
zhuang¯ jinˋ miˋ feng¯ daiˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄉㄞˋ

裝進

zhuang¯ jinˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ
In order to enter, In order to get into
caiˊ nengˊ jinˋ
ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄣˋ

能進

nengˊ jinˋ
ㄋㄥˊ ㄐㄧㄣˋ
Introduction, Introduce
yinˇ jinˋ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ

引進

yinˇ jinˋ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ
Improve
gaiˇ jinˋ
ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ

改進

gaiˇ jinˋ
ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ
Climbed into
paˊ jinˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ

爬進

paˊ jinˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ
Quietly crawled or climbed into
qiaoˇ qiaoˇ paˊ jinˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ

爬進

paˊ jinˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ
Advance
xingˊ jinˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ

行進

xingˊ jinˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ
Head towards, Heading towards, Direction of travel
xingˊ jinˋ fang¯ xiangˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ

行進

xingˊ jinˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ
Charged into, Stormed in
chong¯ jinˋ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ

衝進

chong¯ jinˋ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ
Charged straight into
zhiˊ jie¯ chong¯ jinˋ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ

衝進

chong¯ jinˋ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ
Promote, Urge, Push ahead
cuˋ jinˋ
ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ

促進

cuˋ jinˋ
ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ
Reach into, Reached into
shen¯ jinˋ
ㄕㄣ ㄐㄧㄣˋ

伸進

shen¯ jinˋ
ㄕㄣ ㄐㄧㄣˋ
Drop (it) into, Throw (it) into
diu¯ jinˋ
ㄉㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ

丟進

diu¯ jinˋ
ㄉㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ
Consume, Swallowed
tun¯ jinˋ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ

吞進

tun¯ jinˋ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ
Consume, Swallow
tun¯ jinˋ duˋ ziˇ liˇ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄌㄧˇ

吞進

tun¯ jinˋ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ
Advanced
xian¯ jinˋ
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ

先進

xian¯ jinˋ
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ
Latest, Most advanced
zuiˋ xian¯ jinˋ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙

先進

xian¯ jinˋ
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ
Put in, Pack
fangˋ jinˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ

放進

fangˋ jinˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Put into the bottle
fangˋ jinˋ pingˊ zi˙ liˇ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ

放進

fangˋ jinˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Gaze
wangˋ jinˋ
ㄨㄤˋ ㄐㄧㄣˋ

望進

wangˋ jinˋ
ㄨㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Come in
qingˇ jinˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ

請進

qingˇ jinˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ
Funneled into
louˋ jinˋ
ㄌㄡˋ ㄐㄧㄣˋ

漏進

louˋ jinˋ
ㄌㄡˋ ㄐㄧㄣˋ
Infiltrate, Permeate, Penetrate
shenˋ jinˋ
ㄕㄣˋ ㄐㄧㄣˋ

滲進

shenˋ jinˋ
ㄕㄣˋ ㄐㄧㄣˋ
Water rushed in
shuiˇ yongˇ jinˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˇ ㄐㄧㄣˋ

湧進

yongˇ jinˋ
ㄩㄥˇ ㄐㄧㄣˋ
Slip inside, Slide inside
liu¯ jinˋ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ

溜進

liu¯ jinˋ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ
Slip inside, Slip indoors
liu¯ jinˋ menˊ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄣˊ

溜進

liu¯ jinˋ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ
Radical, Extreme
ji¯ jinˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ

激進

ji¯ jinˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ
Radical
ji¯ jinˋ paiˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄞˋ

激進

ji¯ jinˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ
Gradual progress, Progress gradually, Advance little by little
jianˋ jinˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ

漸進

jianˋ jinˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Go into to escape, Enter in order to escape
duoˇ jinˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˋ

躲進

duoˇ jinˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˋ
Escaped via, Entered or used (to escape)
taoˊ jinˋ
ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣˋ

逃進

taoˊ jinˋ
ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣˋ
Sent into
songˋ jinˋ
ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

送進

songˋ jinˋ
ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Stuff, Hide
sai¯ jinˋ
ㄙㄞ ㄐㄧㄣˋ

塞進

sai¯ jinˋ
ㄙㄞ ㄐㄧㄣˋ
Delved into, Drilled into
zuan¯ jinˋ
ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ

鑽進

zuan¯ jinˋ
ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ
Proceed, Head for, Head into, Go along, Go forwards
qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Keep going on
buˊ duanˋ de˙ qianˊ jinˋ
ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Step forwards, Advance a little bit
qianˊ jinˋ yiˊ buˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Proceeded to, Headed to
qianˊ jinˋ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Advance together
bingˋ jinˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

並進

bingˋ jinˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
With, Together with
gongˋ jinˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

共進

gongˋ jinˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Missing dinner with the family, Late for dinner with the family
ganˇ buˊ shangˋ hanˋ jia¯ renˊ gongˋ jinˋ wanˇ can¯ le˙
ㄍㄢˇ ㄅㄨˊ ㄕㄤˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄌㄜ˙

共進

gongˋ jinˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Fall into, Fell into
luoˋ jinˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˋ

落進

luoˋ jinˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˋ
Drift into, Float into
piao¯ jinˋ
ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ

飄進

piao¯ jinˋ
ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ
It was the same as dust getting into someone's nose causing them to sneeze
jiuˋ xiangˋ hui¯ chenˊ piao¯ jinˋ biˊ zi˙ liˇ rangˋ renˊ daˇ pen¯ tiˋ yiˋ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟ ㄔㄣˊ ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ ㄧˋ ㄧㄤˋ

飄進

piao¯ jinˋ
ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ
Improve, Make progress, Advance, Move forwards
shangˋ jinˋ
ㄕㄤˋ ㄐㄧㄣˋ

上進

shangˋ jinˋ
ㄕㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Enter, Entered, Walked into
zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ

走進

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
Quickly entered
kuaiˋ buˋ de˙ zouˇ jinˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ

走進

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
Walked straight into a trap
zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

走進

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
And walked straight into a trap
queˋ zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄑㄩㄝˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

走進

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
Increase, Further, Promote, Advance
zeng¯ jinˋ
ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ

增進

zeng¯ jinˋ
ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ
Deposit
cunˊ jinˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ

存進

cunˊ jinˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ
Was deposited into his account
beiˋ cunˊ jinˋ ta¯ de˙ huˋ touˊ
ㄅㄟˋ ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ

存進

cunˊ jinˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ
Put into, Placed into
baiˇ jinˋ
ㄅㄞˇ ㄐㄧㄣˋ

擺進

baiˇ jinˋ
ㄅㄞˇ ㄐㄧㄣˋ
Carried into
taiˊ jinˋ
ㄊㄞˊ ㄐㄧㄣˋ

抬進

taiˊ jinˋ
ㄊㄞˊ ㄐㄧㄣˋ
Toss into, Throw into
reng¯ jinˋ
ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ

扔進

reng¯ jinˋ
ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ
Toss it all into
yiˋ qiˇ reng¯ jinˋ
ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ

扔進

reng¯ jinˋ
ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ
Propel, Propulsion
tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ

推進

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Jet propulsion lab (jpl)
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ
ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ

推進

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Propulsion, Propulsion device(s)
tui¯ jinˋ qiˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˋ

推進

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Light thrusters
qing¯ xingˊ tui¯ jinˋ qiˋ
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˋ

推進

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Inserted
cha¯ jinˋ
ㄔㄚ ㄐㄧㄣˋ

插進

cha¯ jinˋ
ㄔㄚ ㄐㄧㄣˋ
Pull(ed) into
la¯ jinˋ
ㄌㄚ ㄐㄧㄣˋ

拉進

la¯ jinˋ
ㄌㄚ ㄐㄧㄣˋ
Move (something) into
ban¯ jinˋ
ㄅㄢ ㄐㄧㄣˋ

搬進

ban¯ jinˋ
ㄅㄢ ㄐㄧㄣˋ
Drawn into
juanˇ jinˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ

捲進

juanˇ jinˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ
Fall into, Drop into
diaoˋ jinˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ

掉進

diaoˋ jinˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ
Progress, Make progress, Improve
jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ

进展

jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ
How's the book progressing?
shu¯ jinˋ zhanˇ deˊ zenˇ me˙ yangˋ a¯
ㄕㄨ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄉㄜˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄚ

进展

jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

进展

jinˋ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ
Import
jinˋ kouˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ

进口

jinˋ kouˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ
Now he reached into his pocket
ciˇ keˋ ta¯ shen¯ jinˋ kouˇ daiˋ
ㄘˇ ㄎㄜˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

进口

jinˋ kouˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ
Advanced
jinˋ jie¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ

进阶

jinˋ jie¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ
Advanced picture taking (shooting)
jinˋ jie¯ pai¯ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

进阶

jinˋ jie¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ
Advance, Moved into, Entered
jinˋ jun¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄣ

进军

jinˋ jun¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄣ
Came and left, Went through
jinˋ jinˋ chu¯ chu¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄔㄨ

进出

jinˋ chu¯
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ
Embark, March (into, Towards, Off into), Move off
jinˋ fa¯
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄚ

进发

jinˋ fa¯
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄚ
Enter
jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Go any further, Go any further
zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Can't go any further, Can't go further
buˋ nengˊ zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Blew into
pen¯ jinˋ le˙
ㄆㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Loaded
zhuang¯ jinˋ le˙
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Entered
zouˇ jinˋ le˙
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Crowded, Jam packed
jiˇ jinˋ le˙
ㄐㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

进了

jinˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙
Perform, Carry out, Commence, Begin, Get to work on, Start, Start to carry out, Become active
jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Send money, Remittance
jinˋ xingˊ huiˋ kuanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
This is going well
jinˋ xingˊ henˇ shunˋ liˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄣˇ ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Gestate
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Act continuously, Continuously, Continue to act
jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Continuously focus, Focus continuously, Continue to keep in focus
jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Began strafing, Began sweeping with gunfire
jinˋ xingˊ saoˇ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄙㄠˇ ㄕㄜˋ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Advanced robot(ics)
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋ renˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Started fighting commenced fighting
jinˋ xingˊ rouˋ boˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄡˋ ㄅㄛˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
After performing gravity assisted push
jinˋ xingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨㄟ ㄏㄡˋ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Make it easier to palpate
rangˋ anˋ ya¯ gengˋ rongˊ yiˋ jinˋ xingˊ
ㄖㄤˋ ㄢˋ ㄧㄚ ㄍㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Act to keep subject continuously in focus
yiˇ xiangˋ zhuˇ tiˇ jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ duiˋ jiao¯
ㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Continuous, Continuously carried out, Continuously in action
chiˊ xuˋ jinˋ xingˊ
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Focusing will then be continuous
duiˋ jiao¯ bianˋ chiˊ xuˋ jinˋ xingˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Classroom
jiaoˋ shiˋ jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Can't carry out, Can't perform, Can't do
meiˊ youˇ jinˋ xingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Underway
zheng¯ zaiˋ jinˋ xingˊ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Commenced, Started, Began carrying out, Started doing, Started to act or advance
jinˋ xingˊ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙

进行

jinˋ xingˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ
Can come in
jinˋ de˙ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

进得

jinˋ de˙
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙
Can go in
jinˋ de˙ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

进得

jinˋ de˙
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙
Hexadecimal
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ
ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ

进位

jinˋ weiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ
Hexadecimal
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ de˙
ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

进位

jinˋ weiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ
Don't enter the bathroom, Don't go into the bathroom
bieˊ jinˋ yuˋ shiˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄕˋ

进浴

jinˋ yuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ
Came and left, Went through
jinˋ jinˋ chu¯ chu¯
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄔㄨ

进进

jinˋ jinˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ
The total amount moved in, The total amount advanced
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

进度

jinˋ duˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
The total amount moved in was just enough to, The total amount advanced was just enough to
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ zhiˇ gouˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄍㄡˋ

进度

jinˋ duˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Enter, Go into
jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Venture into, Ventured into
xianˇ jinˋ ruˋ quanˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄑㄩㄢˊ

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Enter, Entered
jinˋ ruˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Re-enter, Re-entered
zaiˋ ciˋ jinˋ ruˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄘˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
And goes into, And enters
bingˋ jinˋ ruˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Advance to the next stage, Take the next step, Go further
jinˋ yiˊ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

进一

jinˋ yiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ
Further developed
jinˋ yiˋ buˋ fa¯ zhanˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ

进一

jinˋ yiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ
Investigate further
jinˋ yiˋ buˋ tiaoˊ chaˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄔㄚˊ

进一

jinˋ yiˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ
Before they could continue the discussion
ta¯ men˙ haiˊ laiˊ buˋ jiˊ jinˋ yiˊ buˋ taoˇ lunˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄞˊ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ

进一

jinˋ yiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ
Then proceed to, Proceed to next step
jinˋ erˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄦˊ

进而

jinˋ erˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄦˊ
Can't enter
jinˋ buˋ liaoˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ

进不

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Can't come in
jinˋ buˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ

进不

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Can't go in
jinˋ buˊ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˊ ㄑㄩˋ

进不

jinˋ buˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˊ
Attack, Offense, Go on the offensive
jinˋ gong¯
ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ

进攻

jinˋ gong¯
ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ
Improve, Make progress
jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

进步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Step forward, Deflect down, Parry, Punch
jinˋ buˋ ban¯ lanˊ chuiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄅㄢ ㄌㄢˊ ㄔㄨㄟˊ

进步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Made progress, Improved
quˇ deˊ le˙ jinˋ buˋ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

进步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Always progressing, Always improving
yiˋ zhiˊ zaiˋ jinˋ buˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

进步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Progress, Advancement
jinˋ buˋ de˙
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

进步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Only then will you improve
zheˋ yangˋ caiˊ nengˊ jinˋ buˋ
ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

进步

jinˋ buˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ
Enter, Go in, Go into
jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Plugging into
cha¯ le˙ jinˋ quˋ
ㄔㄚ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Climbed inside
paˊ le˙ jinˋ quˋ
ㄆㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Can't move into, Can't be moved into
ban¯ buˊ jinˋ quˋ
ㄅㄢ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Take into account
kaoˇ luuˋ jinˋ quˋ
ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
After going in, After entering
jinˋ quˋ houˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ ㄏㄡˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Run into
paoˇ jinˋ quˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
After running in (to)
paoˇ jinˋ quˋ houˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ ㄏㄡˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Climbed aboard
paˊ jinˋ quˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Put in
fangˋ jinˋ quˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Take into, Taken into
daiˋ jinˋ quˋ
ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ

进去

jinˋ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ
Enter the city
jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ

进城

jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ
Come in
jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Did not allow her to enter
buˊ rangˋ ta¯ jinˋ laiˊ
ㄅㄨˊ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Sent in, Came in
beiˋ songˋ jinˋ laiˊ
ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Let a bunch of people in
rangˋ yiˋ qunˊ renˊ jinˋ laiˊ
ㄖㄤˋ ㄧˋ ㄑㄩㄣˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Poked his head in
ta¯ tanˋ touˊ jinˋ laiˊ
ㄊㄚ ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Run in, Run inside
paoˇ jinˋ laiˊ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Move in
zhuˋ jinˋ laiˊ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

进来

jinˋ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ
Flying through the forest
fei¯ jinˋ shuˋ linˊ jian¯
ㄈㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ

进树

jinˋ shuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨˋ
Step into
caiˇ jinˋ
ㄘㄞˇ ㄐㄧㄣˋ

踩进

caiˇ jinˋ
ㄘㄞˇ ㄐㄧㄣˋ
Run into, Ran into
paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ

跑进

paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ
Ran in and out
paoˇ jinˋ paoˇ chu¯
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄠˇ ㄔㄨ

跑进

paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ
Ran in and out of the waves
zaiˋ bo¯ langˋ zhong¯ paoˇ jinˋ paoˇ chu¯
ㄗㄞˋ ㄅㄛ ㄌㄤˋ ㄓㄨㄥ ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄠˇ ㄔㄨ

跑进

paoˇ jinˋ
ㄆㄠˇ ㄐㄧㄣˋ
Jumped into
tiaoˋ jinˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ

跳进

tiaoˋ jinˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ
Jump into the pond
tiaoˋ jinˋ chiˊ liˇ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔˊ ㄌㄧˇ

跳进

tiaoˋ jinˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ
Blow into
pen¯ jinˋ
ㄆㄣ ㄐㄧㄣˋ

喷进

pen¯ jinˋ
ㄆㄣ ㄐㄧㄣˋ
Being shut in
beiˋ guan¯ jinˋ
ㄅㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ

关进

guan¯ jinˋ
ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ
Sink into
xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ

陷进

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Sink into
xianˋ jinˋ liˇ touˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ

陷进

xianˋ jinˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Packaged, Packed
zhuang¯ jinˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ

装进

zhuang¯ jinˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ
Packed into sealed packages
zhuang¯ jinˋ miˋ feng¯ daiˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄉㄞˋ

装进

zhuang¯ jinˋ
ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄣˋ
In order to enter, In order to get into
caiˊ nengˊ jinˋ
ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄣˋ

能进

nengˊ jinˋ
ㄋㄥˊ ㄐㄧㄣˋ
Introduction, Introduce
yinˇ jinˋ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ

引进

yinˇ jinˋ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ
Improve
gaiˇ jinˋ
ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ

改进

gaiˇ jinˋ
ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ
Climbed into
paˊ jinˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ

爬进

paˊ jinˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ
Quietly crawled or climbed into
qiaoˇ qiaoˇ paˊ jinˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ

爬进

paˊ jinˋ
ㄆㄚˊ ㄐㄧㄣˋ
Advance
xingˊ jinˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ

行进

xingˊ jinˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ
Head towards, Heading towards, Direction of travel
xingˊ jinˋ fang¯ xiangˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ

行进

xingˊ jinˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ
Charged into, Stormed in
chong¯ jinˋ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ

冲进

chong¯ jinˋ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ
Charged straight into
zhiˊ jie¯ chong¯ jinˋ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ

冲进

chong¯ jinˋ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ
Promote, Urge, Push ahead
cuˋ jinˋ
ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ

促进

cuˋ jinˋ
ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ
Reach into, Reached into
shen¯ jinˋ
ㄕㄣ ㄐㄧㄣˋ

伸进

shen¯ jinˋ
ㄕㄣ ㄐㄧㄣˋ
Drop (it) into, Throw (it) into
diu¯ jinˋ
ㄉㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ

丢进

diu¯ jinˋ
ㄉㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ
Consume, Swallowed
tun¯ jinˋ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ

吞进

tun¯ jinˋ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ
Consume, Swallow
tun¯ jinˋ duˋ ziˇ liˇ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄌㄧˇ

吞进

tun¯ jinˋ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ
Advanced
xian¯ jinˋ
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ

先进

xian¯ jinˋ
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ
Latest, Most advanced
zuiˋ xian¯ jinˋ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙

先进

xian¯ jinˋ
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ
Put in, Pack
fangˋ jinˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ

放进

fangˋ jinˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Put into the bottle
fangˋ jinˋ pingˊ zi˙ liˇ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ

放进

fangˋ jinˋ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Gaze
wangˋ jinˋ
ㄨㄤˋ ㄐㄧㄣˋ

望进

wangˋ jinˋ
ㄨㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Come in
qingˇ jinˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ

请进

qingˇ jinˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ
Funneled into
louˋ jinˋ
ㄌㄡˋ ㄐㄧㄣˋ

漏进

louˋ jinˋ
ㄌㄡˋ ㄐㄧㄣˋ
Infiltrate, Permeate, Penetrate
shenˋ jinˋ
ㄕㄣˋ ㄐㄧㄣˋ

渗进

shenˋ jinˋ
ㄕㄣˋ ㄐㄧㄣˋ
Water rushed in
shuiˇ yongˇ jinˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˇ ㄐㄧㄣˋ

涌进

yongˇ jinˋ
ㄩㄥˇ ㄐㄧㄣˋ
Slip inside, Slide inside
liu¯ jinˋ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ

溜进

liu¯ jinˋ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ
Slip inside, Slip indoors
liu¯ jinˋ menˊ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄣˊ

溜进

liu¯ jinˋ
ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄣˋ
Radical, Extreme
ji¯ jinˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ

激进

ji¯ jinˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ
Radical
ji¯ jinˋ paiˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄞˋ

激进

ji¯ jinˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ
Gradual progress, Progress gradually, Advance little by little
jianˋ jinˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ

渐进

jianˋ jinˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ
Go into to escape, Enter in order to escape
duoˇ jinˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˋ

躲进

duoˇ jinˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˋ
Escaped via, Entered or used (to escape)
taoˊ jinˋ
ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣˋ

逃进

taoˊ jinˋ
ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣˋ
Sent into
songˋ jinˋ
ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

送进

songˋ jinˋ
ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Stuff, Hide
sai¯ jinˋ
ㄙㄞ ㄐㄧㄣˋ

塞进

sai¯ jinˋ
ㄙㄞ ㄐㄧㄣˋ
Delved into, Drilled into
zuan¯ jinˋ
ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ

钻进

zuan¯ jinˋ
ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ
Proceed, Head for, Head into, Go along, Go forwards
qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Keep going on
buˊ duanˋ de˙ qianˊ jinˋ
ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Step forwards, Advance a little bit
qianˊ jinˋ yiˊ buˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Proceeded to, Headed to
qianˊ jinˋ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Advance together
bingˋ jinˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

并进

bingˋ jinˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
With, Together with
gongˋ jinˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

共进

gongˋ jinˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Missing dinner with the family, Late for dinner with the family
ganˇ buˊ shangˋ hanˋ jia¯ renˊ gongˋ jinˋ wanˇ can¯ le˙
ㄍㄢˇ ㄅㄨˊ ㄕㄤˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄌㄜ˙

共进

gongˋ jinˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Fall into, Fell into
luoˋ jinˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˋ

落进

luoˋ jinˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˋ
Drift into, Float into
piao¯ jinˋ
ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ

飘进

piao¯ jinˋ
ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ
It was the same as dust getting into someone's nose causing them to sneeze
jiuˋ xiangˋ hui¯ chenˊ piao¯ jinˋ biˊ zi˙ liˇ rangˋ renˊ daˇ pen¯ tiˋ yiˋ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟ ㄔㄣˊ ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ ㄧˋ ㄧㄤˋ

飘进

piao¯ jinˋ
ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ
Improve, Make progress, Advance, Move forwards
shangˋ jinˋ
ㄕㄤˋ ㄐㄧㄣˋ

上进

shangˋ jinˋ
ㄕㄤˋ ㄐㄧㄣˋ
Enter, Entered, Walked into
zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ

走进

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
Quickly entered
kuaiˋ buˋ de˙ zouˇ jinˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ

走进

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
Walked straight into a trap
zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

走进

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
And walked straight into a trap
queˋ zhiˊ jie¯ zouˇ jinˋ xianˋ jingˇ
ㄑㄩㄝˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ

走进

zouˇ jinˋ
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
Increase, Further, Promote, Advance
zeng¯ jinˋ
ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ

增进

zeng¯ jinˋ
ㄗㄥ ㄐㄧㄣˋ
Deposit
cunˊ jinˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ

存进

cunˊ jinˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ
Was deposited into his account
beiˋ cunˊ jinˋ ta¯ de˙ huˋ touˊ
ㄅㄟˋ ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ

存进

cunˊ jinˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄐㄧㄣˋ
Put into, Placed into
baiˇ jinˋ
ㄅㄞˇ ㄐㄧㄣˋ

摆进

baiˇ jinˋ
ㄅㄞˇ ㄐㄧㄣˋ
Carried into
taiˊ jinˋ
ㄊㄞˊ ㄐㄧㄣˋ

抬进

taiˊ jinˋ
ㄊㄞˊ ㄐㄧㄣˋ
Toss into, Throw into
reng¯ jinˋ
ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ

扔进

reng¯ jinˋ
ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ
Toss it all into
yiˋ qiˇ reng¯ jinˋ
ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ

扔进

reng¯ jinˋ
ㄖㄥ ㄐㄧㄣˋ
Propel, Propulsion
tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ

推进

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Jet propulsion lab (jpl)
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ
ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ

推进

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Propulsion, Propulsion device(s)
tui¯ jinˋ qiˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˋ

推进

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Light thrusters
qing¯ xingˊ tui¯ jinˋ qiˋ
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˋ

推进

tui¯ jinˋ
ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ
Inserted
cha¯ jinˋ
ㄔㄚ ㄐㄧㄣˋ

插进

cha¯ jinˋ
ㄔㄚ ㄐㄧㄣˋ
Pull(ed) into
la¯ jinˋ
ㄌㄚ ㄐㄧㄣˋ

拉进

la¯ jinˋ
ㄌㄚ ㄐㄧㄣˋ
Move (something) into
ban¯ jinˋ
ㄅㄢ ㄐㄧㄣˋ

搬进

ban¯ jinˋ
ㄅㄢ ㄐㄧㄣˋ
Drawn into
juanˇ jinˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ

卷进

juanˇ jinˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ
Fall into, Drop into
diaoˋ jinˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ

掉进

diaoˋ jinˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
進.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)