Far,
Distant
yuanˇ ㄩㄢˇ
ygrv
ymmu

(T)(S)

[pinyin]:
yuanˇ
[zhuyin]:
ㄩㄢˇ

Far, Distant, Remote

14 strokes, Radical: 辶, 162
cangjie (T) input code:
y
g
r
v
cangjie (S) input code:
y
m
m
u

Words containing 遠, TOC

Long term goal
changˊ yuanˇ muˋ biao¯
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

遠目

yuanˇ muˋ
ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ
From distant mountains
congˊ yuanˇ shan¯
ㄘㄨㄥˊ ㄩㄢˇ ㄕㄢ

遠山

yuanˇ shan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄢ
Compared to new years much more
yuanˇ biˇ guoˋ nianˊ haiˊ
ㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄞˊ

遠比

yuanˇ biˇ
ㄩㄢˇ ㄅㄧˇ
Not even close, Way off target
gen¯ benˇ haiˊ cha¯ deˊ yuanˇ le˙
ㄍㄣ ㄅㄣˇ ㄏㄞˊ ㄔㄚ ㄉㄜˊ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

遠了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Hardly, Far from it
chaˋ de˙ keˇ yuanˇ le˙
ㄔㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

遠了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Go any further
zaiˋ zouˇ yuanˇ le˙
ㄗㄞˋ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

遠了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
I dare not go any further, I'd better not go any further
woˇ buˋ ganˇ zaiˋ zouˇ yuanˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗㄞˋ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

遠了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Ran far way, Ran far
paoˇ yuanˇ le˙
ㄆㄠˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

遠了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Travel to a distant place
yuanˇ xingˊ
ㄩㄢˇ ㄒㄧㄥˊ

遠行

yuanˇ xingˊ
ㄩㄢˇ ㄒㄧㄥˊ
From a distance it looks like, From afar it looks like
yuanˇ kanˋ xiangˋ shiˋ
ㄩㄢˇ ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

遠看

yuanˇ kanˋ
ㄩㄢˇ ㄎㄢˋ
Away, Away from
yuanˇ liˊ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ

遠離

yuanˇ liˊ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ
Stay away from alcohol
yuanˇ liˊ lieˋ jiuˇ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ

遠離

yuanˇ liˊ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ
Distance, Off in the distance
yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ

遠方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Distant mountains, The mountains in the distance
yuanˇ fang¯ de˙ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄕㄢ

遠方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Green hills in the distance, Distant green hills
yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

遠方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Flow off into the distance
liuˊ xiangˋ yuanˇ fang¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄢˇ ㄈㄤ

遠方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Looking at the green hills in the distance
wangˋ zhe˙ yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

遠方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Look far in all directions, See far in all directions
xiangˋ siˋ mianˋ yuanˇ wangˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩㄢˇ ㄨㄤˋ

遠望

yuanˇ wangˋ
ㄩㄢˇ ㄨㄤˋ
Far side, Far end
yuanˇ duan¯
ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ

遠端

yuanˇ duan¯
ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ
Far end of the park
gong¯ yuanˊ de˙ yuanˇ duan¯
ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ

遠端

yuanˇ duan¯
ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ
Deep ocean
yuanˇ yangˊ
ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ

遠洋

yuanˇ yangˊ
ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ
Distance
yuanˇ de˙ juˋ liˊ
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Close by, Nearby
buˋ yuanˇ de˙ diˋ fang¯
ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Live longer (lit: walk a longer road)
zouˇ gengˋ changˊ yuanˇ de˙ luˋ
ㄗㄡˇ ㄍㄥˋ ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
That far a distance, That great a distance, That much distance
naˋ me˙ yuanˇ de˙ juˋ liˊ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Distant
yaoˊ yuanˇ de˙
ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Far
yuanˇ yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙

遠的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Sail far away
yuanˇ hangˊ
ㄩㄢˇ ㄏㄤˊ

遠航

yuanˇ hangˊ
ㄩㄢˇ ㄏㄤˊ
Famous, Well know (known far and wide)
yuanˇ jinˋ zhi¯ mingˊ
ㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ

遠近

yuanˇ jinˋ
ㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ
Far
yuanˇ yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙

遠遠

yuanˇ yuanˇ
ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ
A little bit further
shao¯ weiˊ yuanˇ yiˋ dianˇ
ㄕㄠ ㄨㄟˊ ㄩㄢˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

遠一

yuanˇ yiˋ
ㄩㄢˇ ㄧˋ
Something to consider later on, Think about later on
zaiˋ kaoˇ luuˋ yuanˇ yiˋ dianˇ
ㄗㄞˋ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ ㄩㄢˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

遠一

yuanˇ yiˋ
ㄩㄢˇ ㄧˋ
Not too far and not too close
buˋ yuanˇ buˊ jinˋ
ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄣˋ

遠不

yuanˇ buˊ
ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ
Distantly, Far away
yuanˇ chuˋ
ㄩㄢˇ ㄔㄨˋ

遠處

yuanˇ chuˋ
ㄩㄢˇ ㄔㄨˋ
Exceed, Far exceed, Far exceeded
yuanˇ chao¯
ㄩㄢˇ ㄔㄠ

遠超

yuanˇ chao¯
ㄩㄢˇ ㄔㄠ
The further away the better, The greater the distance the better
yueˋ yuanˇ yueˋ haoˇ
ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ ㄩㄝˋ ㄏㄠˇ

遠越

yuanˇ yueˋ
ㄩㄢˇ ㄩㄝˋ
Promising
yuanˇ daˋ
ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ

遠大

yuanˇ daˋ
ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ
Telephoto lens
yuanˇ sheˋ jingˋ touˊ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ

遠攝

yuanˇ sheˋ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ
Telephoto range (of a zoom lens)
yuanˇ sheˋ duan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

遠攝

yuanˇ sheˋ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ
Use the telephoto end
qingˇ shiˇ yongˋ yuanˇ sheˋ duan¯
ㄑㄧㄥˇ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

遠攝

yuanˇ sheˋ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ
Alienate, Estrange
shu¯ yuanˇ
ㄕㄨ ㄩㄢˇ

疏遠

shu¯ yuanˇ
ㄕㄨ ㄩㄢˇ
Very far, Far away, Distant
henˇ yuanˇ
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ

很遠

henˇ yuanˇ
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ
Far away place, Far away
henˇ yuanˇ de˙ diˋ fang¯
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

很遠

henˇ yuanˇ
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ
How far
duo¯ yuanˇ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ

多遠

duo¯ yuanˇ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ
How far off the ground, How far from the ground
liˊ diˋ mianˋ duo¯ yuanˇ
ㄌㄧˊ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ

多遠

duo¯ yuanˇ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ
Long enough
gouˋ yuanˇ
ㄍㄡˋ ㄩㄢˇ

夠遠

gouˋ yuanˇ
ㄍㄡˋ ㄩㄢˇ
Eternal, Perpetual, Unfailing, Forever
yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Would never leave
yongˇ yuanˇ buˊ huiˋ liˊ kai¯ le˙
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄌㄜ˙

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Never (allowed to)
yongˇ yuanˇ buˋ xingˊ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Never would
yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Can never seize
yongˇ yuanˇ chaˊ huoˋ buˊ daoˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄔㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Endless walk
yongˇ yuanˇ zouˇ buˋ wanˊ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄗㄡˇ ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Couldn't take it for ever, Wouldn't last for ever
meiˊ banˋ faˇ cheng¯ daoˋ yongˇ yuanˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄔㄥ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
He wanted to stay there forever
ta¯ xiangˇ yaoˋ yongˇ yuanˇ dai¯ zaiˋ naˋ erˊ
ㄊㄚ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄉㄞ ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄦˊ

永遠

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Looking far, Telephoto
wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ

望遠

wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ
Climb high to look far
deng¯ gao¯ wangˋ yuanˇ
ㄉㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ

望遠

wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ
Telescope
wangˋ yuanˇ jingˋ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

望遠

wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ
Bounce around a lot, Bounce all over the place
fanˇ tanˊ manˇ yuanˇ
ㄈㄢˇ ㄊㄢˊ ㄇㄢˇ ㄩㄢˇ

滿遠

manˇ yuanˇ
ㄇㄢˇ ㄩㄢˇ
Receeding
jianˋ quˋ jianˋ yuanˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ

漸遠

jianˋ yuanˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ
Meter (unit of distance)
miˇ yuanˇ
ㄇㄧˇ ㄩㄢˇ

米遠

miˇ yuanˇ
ㄇㄧˇ ㄩㄢˇ
Yard, Yards
maˇ yuanˇ
ㄇㄚˇ ㄩㄢˇ

碼遠

maˇ yuanˇ
ㄇㄚˇ ㄩㄢˇ
Was still nearby
haiˊ meiˊ zouˇ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ

走遠

zouˇ yuanˇ
ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ
Further and further
yueˋ laiˊ yueˋ yuanˇ
ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ

越遠

yueˋ yuanˇ
ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ
Too far
taiˋ yuanˇ
ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

太遠

taiˋ yuanˇ
ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ
Not too far
haiˊ buˊ suanˋ taiˋ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

太遠

taiˋ yuanˇ
ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ
Long term goal
changˊ yuanˇ muˋ biao¯
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

远目

yuanˇ muˋ
ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ
From distant mountains
congˊ yuanˇ shan¯
ㄘㄨㄥˊ ㄩㄢˇ ㄕㄢ

远山

yuanˇ shan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄢ
Compared to new years much more
yuanˇ biˇ guoˋ nianˊ haiˊ
ㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄞˊ

远比

yuanˇ biˇ
ㄩㄢˇ ㄅㄧˇ
Not even close, Way off target
gen¯ benˇ haiˊ cha¯ deˊ yuanˇ le˙
ㄍㄣ ㄅㄣˇ ㄏㄞˊ ㄔㄚ ㄉㄜˊ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

远了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Hardly, Far from it
chaˋ de˙ keˇ yuanˇ le˙
ㄔㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

远了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Go any further
zaiˋ zouˇ yuanˇ le˙
ㄗㄞˋ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

远了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
I dare not go any further, I'd better not go any further
woˇ buˋ ganˇ zaiˋ zouˇ yuanˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗㄞˋ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

远了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Ran far way, Ran far
paoˇ yuanˇ le˙
ㄆㄠˇ ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙

远了

yuanˇ le˙
ㄩㄢˇ ㄌㄜ˙
Travel to a distant place
yuanˇ xingˊ
ㄩㄢˇ ㄒㄧㄥˊ

远行

yuanˇ xingˊ
ㄩㄢˇ ㄒㄧㄥˊ
From a distance it looks like, From afar it looks like
yuanˇ kanˋ xiangˋ shiˋ
ㄩㄢˇ ㄎㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

远看

yuanˇ kanˋ
ㄩㄢˇ ㄎㄢˋ
Away, Away from
yuanˇ liˊ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ

远离

yuanˇ liˊ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ
Stay away from alcohol
yuanˇ liˊ lieˋ jiuˇ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ

远离

yuanˇ liˊ
ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ
Distance, Off in the distance
yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ

远方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Distant mountains, The mountains in the distance
yuanˇ fang¯ de˙ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄕㄢ

远方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Green hills in the distance, Distant green hills
yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

远方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Flow off into the distance
liuˊ xiangˋ yuanˇ fang¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄢˇ ㄈㄤ

远方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Looking at the green hills in the distance
wangˋ zhe˙ yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

远方

yuanˇ fang¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ
Look far in all directions, See far in all directions
xiangˋ siˋ mianˋ yuanˇ wangˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩㄢˇ ㄨㄤˋ

远望

yuanˇ wangˋ
ㄩㄢˇ ㄨㄤˋ
Far side, Far end
yuanˇ duan¯
ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ

远端

yuanˇ duan¯
ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ
Far end of the park
gong¯ yuanˊ de˙ yuanˇ duan¯
ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ

远端

yuanˇ duan¯
ㄩㄢˇ ㄉㄨㄢ
Deep ocean
yuanˇ yangˊ
ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ

远洋

yuanˇ yangˊ
ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ
Distance
yuanˇ de˙ juˋ liˊ
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Close by, Nearby
buˋ yuanˇ de˙ diˋ fang¯
ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Live longer (lit: walk a longer road)
zouˇ gengˋ changˊ yuanˇ de˙ luˋ
ㄗㄡˇ ㄍㄥˋ ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
That far a distance, That great a distance, That much distance
naˋ me˙ yuanˇ de˙ juˋ liˊ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Distant
yaoˊ yuanˇ de˙
ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Far
yuanˇ yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙

远的

yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙
Sail far away
yuanˇ hangˊ
ㄩㄢˇ ㄏㄤˊ

远航

yuanˇ hangˊ
ㄩㄢˇ ㄏㄤˊ
Famous, Well know (known far and wide)
yuanˇ jinˋ zhi¯ mingˊ
ㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ

远近

yuanˇ jinˋ
ㄩㄢˇ ㄐㄧㄣˋ
Far
yuanˇ yuanˇ de˙
ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙

远远

yuanˇ yuanˇ
ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ
A little bit further
shao¯ weiˊ yuanˇ yiˋ dianˇ
ㄕㄠ ㄨㄟˊ ㄩㄢˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

远一

yuanˇ yiˋ
ㄩㄢˇ ㄧˋ
Something to consider later on, Think about later on
zaiˋ kaoˇ luuˋ yuanˇ yiˋ dianˇ
ㄗㄞˋ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ ㄩㄢˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

远一

yuanˇ yiˋ
ㄩㄢˇ ㄧˋ
Not too far and not too close
buˋ yuanˇ buˊ jinˋ
ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄣˋ

远不

yuanˇ buˊ
ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ
Distantly, Far away
yuanˇ chuˋ
ㄩㄢˇ ㄔㄨˋ

远处

yuanˇ chuˋ
ㄩㄢˇ ㄔㄨˋ
Exceed, Far exceed, Far exceeded
yuanˇ chao¯
ㄩㄢˇ ㄔㄠ

远超

yuanˇ chao¯
ㄩㄢˇ ㄔㄠ
The further away the better, The greater the distance the better
yueˋ yuanˇ yueˋ haoˇ
ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ ㄩㄝˋ ㄏㄠˇ

远越

yuanˇ yueˋ
ㄩㄢˇ ㄩㄝˋ
Promising
yuanˇ daˋ
ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ

远大

yuanˇ daˋ
ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ
Telephoto lens
yuanˇ sheˋ jingˋ touˊ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ

远摄

yuanˇ sheˋ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ
Telephoto range (of a zoom lens)
yuanˇ sheˋ duan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

远摄

yuanˇ sheˋ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ
Use the telephoto end
qingˇ shiˇ yongˋ yuanˇ sheˋ duan¯
ㄑㄧㄥˇ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

远摄

yuanˇ sheˋ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ
Alienate, Estrange
shu¯ yuanˇ
ㄕㄨ ㄩㄢˇ

疏远

shu¯ yuanˇ
ㄕㄨ ㄩㄢˇ
Very far, Far away, Distant
henˇ yuanˇ
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ

很远

henˇ yuanˇ
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ
Far away place, Far away
henˇ yuanˇ de˙ diˋ fang¯
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

很远

henˇ yuanˇ
ㄏㄣˇ ㄩㄢˇ
How far
duo¯ yuanˇ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ

多远

duo¯ yuanˇ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ
How far off the ground, How far from the ground
liˊ diˋ mianˋ duo¯ yuanˇ
ㄌㄧˊ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ

多远

duo¯ yuanˇ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ
Long enough
gouˋ yuanˇ
ㄍㄡˋ ㄩㄢˇ

够远

gouˋ yuanˇ
ㄍㄡˋ ㄩㄢˇ
Eternal, Perpetual, Unfailing, Forever
yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Would never leave
yongˇ yuanˇ buˊ huiˋ liˊ kai¯ le˙
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄌㄜ˙

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Never (allowed to)
yongˇ yuanˇ buˋ xingˊ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Never would
yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Can never seize
yongˇ yuanˇ chaˊ huoˋ buˊ daoˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄔㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Endless walk
yongˇ yuanˇ zouˇ buˋ wanˊ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄗㄡˇ ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Couldn't take it for ever, Wouldn't last for ever
meiˊ banˋ faˇ cheng¯ daoˋ yongˇ yuanˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄔㄥ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
He wanted to stay there forever
ta¯ xiangˇ yaoˋ yongˇ yuanˇ dai¯ zaiˋ naˋ erˊ
ㄊㄚ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄉㄞ ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄦˊ

永远

yongˇ yuanˇ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ
Looking far, Telephoto
wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ

望远

wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ
Climb high to look far
deng¯ gao¯ wangˋ yuanˇ
ㄉㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ

望远

wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ
Telescope
wangˋ yuanˇ jingˋ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

望远

wangˋ yuanˇ
ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ
Bounce around a lot, Bounce all over the place
fanˇ tanˊ manˇ yuanˇ
ㄈㄢˇ ㄊㄢˊ ㄇㄢˇ ㄩㄢˇ

满远

manˇ yuanˇ
ㄇㄢˇ ㄩㄢˇ
Receeding
jianˋ quˋ jianˋ yuanˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩˋ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ

渐远

jianˋ yuanˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ
Meter (unit of distance)
miˇ yuanˇ
ㄇㄧˇ ㄩㄢˇ

米远

miˇ yuanˇ
ㄇㄧˇ ㄩㄢˇ
Yard, Yards
maˇ yuanˇ
ㄇㄚˇ ㄩㄢˇ

码远

maˇ yuanˇ
ㄇㄚˇ ㄩㄢˇ
Was still nearby
haiˊ meiˊ zouˇ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ

走远

zouˇ yuanˇ
ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ
Further and further
yueˋ laiˊ yueˋ yuanˇ
ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ

越远

yueˋ yuanˇ
ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ
Too far
taiˋ yuanˇ
ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

太远

taiˋ yuanˇ
ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ
Not too far
haiˊ buˊ suanˋ taiˋ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

太远

taiˋ yuanˇ
ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
遠.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)