Section,
Department
buˋ ㄅㄨˋ
yrnl
yrnl

(T)(S)

[pinyin]:
buˋ
[zhuyin]:
ㄅㄨˋ

Section, Department, Ministry, Division

11 strokes, Radical: 阝, 163
cangjie (T) input code:
y
r
n
l
cangjie (S) input code:
y
r
n
l

Words containing 部, TOC

Department, Section, Class
buˋ menˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

部門

buˋ menˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ
Municipal, Municipal department
zhenˋ wuˋ buˋ menˊ
ㄓㄣˋ ㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

部門

buˋ menˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ
Unit, Squad, Section, army
buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

部隊

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Mechanized infantry
ji¯ xieˋ huaˋ buˋ duiˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

部隊

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Air defence forces, Air defence unit, Anti-aircraft unit
fangˊ kong¯ buˋ duiˋ
ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

部隊

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Served in the army for 13 years
cengˊ zaiˋ buˋ duiˋ daiˋ guoˋ shiˊ san¯ nianˊ
ㄘㄥˊ ㄗㄞˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕˊ ㄙㄢ ㄋㄧㄢˊ

部隊

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Minister
buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ

部長

buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ
Parts, Components
buˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ

部件

buˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ
Nomenclature
buˋ jianˋ mingˊ cheng¯
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ

部件

buˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ
Region, Area
buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部份

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Bottom section
xiaˋ ceˋ buˋ fenˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄘㄜˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部份

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Anatomy-bone-ref: pelvic girdle lower portion
guˇ penˊ de˙ xiaˋ ceˋ buˋ fenˋ
ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄜˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部份

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Portion, Part, Section
buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
The other part
lingˋ yiˋ ge˙ buˋ fen¯
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄈㄣ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Skip the math, Skip all the calculations
tiaoˋ guoˋ jiˋ suanˋ buˋ fenˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Rational part
liˇ xingˋ de˙ buˋ fen¯
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄈㄣ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Remains, What was left of, Remaining part, Residual parts, Remaining section
canˊ liuˊ xiaˋ laiˊ de˙ buˋ fenˋ
ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Bottom half, Lower half
xiaˋ banˋ buˋ fenˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Largest portion, For the most part
daˋ buˋ fenˋ
ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Most people
daˋ buˋ fen¯ renˊ
ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄖㄣˊ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Compared to most people
biˇ daˋ buˋ fen¯ renˊ
ㄅㄧˇ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄖㄣˊ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Stronger than most people
biˇ daˋ buˋ fen¯ renˊ zhuangˋ
ㄅㄧˇ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄤˋ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Radical (for chinese character)
buˋ shouˇ
ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ

部首

buˋ shouˇ
ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ
Tribe, Tribal community
buˋ luoˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ

部落

buˋ luoˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ
Blog
buˋ luoˋ geˊ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜˊ

部落

buˋ luoˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ
Buttocks
tunˊ buˋ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ

臀部

tunˊ buˋ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ
Buttocks do not lift
tunˊ buˋ buˊ guoˋ duˋ qiaoˊ qiˇ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ

臀部

tunˊ buˋ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ
Portion, Part of the whole, local
juˊ buˋ
ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ

局部

juˊ buˋ
ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ
Anatomy: stomach
weiˋ buˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄨˋ

胃部

weiˋ buˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄨˋ
Radical for sun
riˋ buˋ
ㄖˋ ㄅㄨˋ

日部

riˋ buˋ
ㄖˋ ㄅㄨˋ
Anatomy: abdomen, Belly
fuˋ buˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ

腹部

fuˋ buˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ
Belly doesn't drop
fuˋ buˋ buˊ xiaˋ zhuiˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨㄟˋ

腹部

fuˋ buˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ
Chest
xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ

胸部

xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ
Chest compressions
xiong¯ buˋ anˋ ya¯
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ ㄢˋ ㄧㄚ

胸部

xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ
Grew boobs, Got boobs
changˊ le˙ xiong¯ buˋ
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙ ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ

胸部

xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ
Anatomy: crotch, Anatomy: groin
kuaˋ buˋ
ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ

胯部

kuaˋ buˋ
ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ
Department of national defense
guoˊ fangˊ buˋ
ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ

防部

fangˊ buˋ
ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ
Inside, Within, Internal
neiˋ buˋ
ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ

內部

neiˋ buˋ
ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ
Anatomy-muscle: pectoralis major sternal head
xiong¯ daˋ ji¯ xiong¯ guˇ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ ㄒㄩㄥ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ

骨部

guˇ buˋ
ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ
Anatomy-muscle: pectoralis major clavicular head
xiong¯ daˋ ji¯ suoˇ guˇ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ

骨部

guˇ buˋ
ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ
Hip
kuan¯ buˋ
ㄎㄨㄢ ㄅㄨˋ

髖部

kuan¯ buˋ
ㄎㄨㄢ ㄅㄨˋ
Club
ju¯ leˋ buˋ
ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

樂部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
Book club
shu¯ miˊ ju¯ leˋ buˋ
ㄕㄨ ㄇㄧˊ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

樂部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
Country club
xiang¯ cun¯ ju¯ leˋ buˋ
ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

樂部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
This country club
zheˋ jia¯ xiang¯ cun¯ ju¯ leˋ buˋ
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

樂部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
Hq, Headquarters
zongˇ buˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ

總部

zongˇ buˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ
Hq's, Headquarter's
zongˇ buˋ de˙
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

總部

zongˇ buˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ
Radical for water
shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

水部

shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ
Radical for knife or blade
dao¯ buˋ
ㄉㄠ ㄅㄨˋ

刀部

dao¯ buˋ
ㄉㄠ ㄅㄨˋ
Radical for hand
shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ

手部

shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ
External, Outside
waiˋ buˋ
ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ

外部

waiˋ buˋ
ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ
Radical for clothing
yi¯ buˋ
ㄧ ㄅㄨˋ

衣部

yi¯ buˋ
ㄧ ㄅㄨˋ
Ministry of education, Department of education
jiaoˋ yuˋ buˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄅㄨˋ

育部

yuˋ buˋ
ㄩˋ ㄅㄨˋ
Radical for speech
yanˊ buˋ
ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ

言部

yanˊ buˋ
ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ
Radical for heart
xin¯ buˋ
ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ

心部

xin¯ buˋ
ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ
Bottom section
diˇ buˋ
ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ

底部

diˇ buˋ
ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ
Radical for person
renˊ buˋ
ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ

人部

renˊ buˋ
ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ
All, Completely
quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Complete write off, Total loss
quanˊ buˋ huiˇ sunˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˇ ㄙㄨㄣˇ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
All of us, Everybody, Everyone
quanˊ buˋ de˙ renˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Not completely
bingˋ buˊ shiˋ quanˊ buˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Everyone
quanˊ buˋ renˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Security, Security division
baoˇ quanˊ buˋ
ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Division
fen¯ buˋ
ㄈㄣ ㄅㄨˋ

分部

fen¯ buˋ
ㄈㄣ ㄅㄨˋ
Upper half, Upper section
shangˋ banˋ buˋ
ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄅㄨˋ

半部

banˋ buˋ
ㄅㄢˋ ㄅㄨˋ
Radical for fire
huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ

火部

huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ
A book or movie, A volume
yiˊ buˋ
ㄧˊ ㄅㄨˋ

一部

yiˊ buˋ
ㄧˊ ㄅㄨˋ
Head
touˊ buˋ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ

頭部

touˊ buˋ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ
Hit head on a rock
touˊ buˋ zhuangˋ daoˋ yanˊ shiˊ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˊ

頭部

touˊ buˋ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ
Anatomy: neck
jingˇ buˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ

頸部

jingˇ buˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ
Western
xi¯ buˋ
ㄒㄧ ㄅㄨˋ

西部

xi¯ buˋ
ㄒㄧ ㄅㄨˋ
Northern region, The north
beiˇ buˋ
ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ

北部

beiˇ buˋ
ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ
Back, Back of the body
beiˋ buˋ
ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ

背部

beiˋ buˋ
ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ
Lower back
xiaˋ beiˋ buˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ

背部

beiˋ buˋ
ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ
Central, Central part, Middle, Middle part
zhong¯ buˋ
ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ

中部

zhong¯ buˋ
ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ
South, Southern region, Southern part
nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ

南部

nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ
Mid-south
zhong¯ nanˊ buˋ
ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ

南部

nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

南部

nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ
Cadre
ganˋ buˋ
ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ

幹部

ganˋ buˋ
ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ
Radical for ground
tuˇ buˋ
ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ

土部

tuˇ buˋ
ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ
Radical for wood
muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ

木部

muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ
Headquarters, Hq
benˇ buˋ
ㄅㄣˇ ㄅㄨˋ

本部

benˇ buˋ
ㄅㄣˇ ㄅㄨˋ
Eastern
dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ

東部

dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ
Department, Section, Class
buˋ menˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

部门

buˋ menˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ
Municipal, Municipal department
zhenˋ wuˋ buˋ menˊ
ㄓㄣˋ ㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

部门

buˋ menˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ
Unit, Squad, Section, army
buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

部队

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Mechanized infantry
ji¯ xieˋ huaˋ buˋ duiˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

部队

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Air defence forces, Air defence unit, Anti-aircraft unit
fangˊ kong¯ buˋ duiˋ
ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

部队

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Served in the army for 13 years
cengˊ zaiˋ buˋ duiˋ daiˋ guoˋ shiˊ san¯ nianˊ
ㄘㄥˊ ㄗㄞˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕˊ ㄙㄢ ㄋㄧㄢˊ

部队

buˋ duiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ
Minister
buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ

部长

buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ
Parts, Components
buˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ

部件

buˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ
Nomenclature
buˋ jianˋ mingˊ cheng¯
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ

部件

buˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ
Region, Area
buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部份

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Bottom section
xiaˋ ceˋ buˋ fenˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄘㄜˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部份

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Anatomy-bone-ref: pelvic girdle lower portion
guˇ penˊ de˙ xiaˋ ceˋ buˋ fenˋ
ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄜˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部份

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Portion, Part, Section
buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
The other part
lingˋ yiˋ ge˙ buˋ fen¯
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄈㄣ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Skip the math, Skip all the calculations
tiaoˋ guoˋ jiˋ suanˋ buˋ fenˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Rational part
liˇ xingˋ de˙ buˋ fen¯
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄈㄣ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Remains, What was left of, Remaining part, Residual parts, Remaining section
canˊ liuˊ xiaˋ laiˊ de˙ buˋ fenˋ
ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Bottom half, Lower half
xiaˋ banˋ buˋ fenˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Largest portion, For the most part
daˋ buˋ fenˋ
ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

部分

buˋ fenˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ
Most people
daˋ buˋ fen¯ renˊ
ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄖㄣˊ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Compared to most people
biˇ daˋ buˋ fen¯ renˊ
ㄅㄧˇ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄖㄣˊ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Stronger than most people
biˇ daˋ buˋ fen¯ renˊ zhuangˋ
ㄅㄧˇ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄤˋ

部分

buˋ fen¯
ㄅㄨˋ ㄈㄣ
Radical (for chinese character)
buˋ shouˇ
ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ

部首

buˋ shouˇ
ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ
Tribe, Tribal community
buˋ luoˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ

部落

buˋ luoˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ
Blog
buˋ luoˋ geˊ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜˊ

部落

buˋ luoˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ
Buttocks
tunˊ buˋ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ

臀部

tunˊ buˋ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ
Buttocks do not lift
tunˊ buˋ buˊ guoˋ duˋ qiaoˊ qiˇ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ

臀部

tunˊ buˋ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ
Portion, Part of the whole, local
juˊ buˋ
ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ

局部

juˊ buˋ
ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ
Anatomy: stomach
weiˋ buˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄨˋ

胃部

weiˋ buˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄨˋ
Radical for sun
riˋ buˋ
ㄖˋ ㄅㄨˋ

日部

riˋ buˋ
ㄖˋ ㄅㄨˋ
Anatomy: abdomen, Belly
fuˋ buˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ

腹部

fuˋ buˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ
Belly doesn't drop
fuˋ buˋ buˊ xiaˋ zhuiˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨㄟˋ

腹部

fuˋ buˋ
ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ
Chest
xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ

胸部

xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ
Chest compressions
xiong¯ buˋ anˋ ya¯
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ ㄢˋ ㄧㄚ

胸部

xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ
Grew boobs, Got boobs
changˊ le˙ xiong¯ buˋ
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙ ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ

胸部

xiong¯ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ
Anatomy: crotch, Anatomy: groin
kuaˋ buˋ
ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ

胯部

kuaˋ buˋ
ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ
Department of national defense
guoˊ fangˊ buˋ
ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ

防部

fangˊ buˋ
ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ
Inside, Within, Internal
neiˋ buˋ
ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ

内部

neiˋ buˋ
ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ
Anatomy-muscle: pectoralis major sternal head
xiong¯ daˋ ji¯ xiong¯ guˇ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ ㄒㄩㄥ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ

骨部

guˇ buˋ
ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ
Anatomy-muscle: pectoralis major clavicular head
xiong¯ daˋ ji¯ suoˇ guˇ buˋ
ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ

骨部

guˇ buˋ
ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ
Hip
kuan¯ buˋ
ㄎㄨㄢ ㄅㄨˋ

髋部

kuan¯ buˋ
ㄎㄨㄢ ㄅㄨˋ
Club
ju¯ leˋ buˋ
ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

乐部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
Book club
shu¯ miˊ ju¯ leˋ buˋ
ㄕㄨ ㄇㄧˊ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

乐部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
Country club
xiang¯ cun¯ ju¯ leˋ buˋ
ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

乐部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
This country club
zheˋ jia¯ xiang¯ cun¯ ju¯ leˋ buˋ
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ

乐部

leˋ buˋ
ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ
Hq, Headquarters
zongˇ buˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ

总部

zongˇ buˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ
Hq's, Headquarter's
zongˇ buˋ de˙
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

总部

zongˇ buˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ
Radical for water
shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

水部

shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ
Radical for knife or blade
dao¯ buˋ
ㄉㄠ ㄅㄨˋ

刀部

dao¯ buˋ
ㄉㄠ ㄅㄨˋ
Radical for hand
shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ

手部

shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ
External, Outside
waiˋ buˋ
ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ

外部

waiˋ buˋ
ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ
Radical for clothing
yi¯ buˋ
ㄧ ㄅㄨˋ

衣部

yi¯ buˋ
ㄧ ㄅㄨˋ
Ministry of education, Department of education
jiaoˋ yuˋ buˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄅㄨˋ

育部

yuˋ buˋ
ㄩˋ ㄅㄨˋ
Radical for speech
yanˊ buˋ
ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ

言部

yanˊ buˋ
ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ
Radical for heart
xin¯ buˋ
ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ

心部

xin¯ buˋ
ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ
Bottom section
diˇ buˋ
ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ

底部

diˇ buˋ
ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ
Radical for person
renˊ buˋ
ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ

人部

renˊ buˋ
ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ
All, Completely
quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Complete write off, Total loss
quanˊ buˋ huiˇ sunˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˇ ㄙㄨㄣˇ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
All of us, Everybody, Everyone
quanˊ buˋ de˙ renˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Not completely
bingˋ buˊ shiˋ quanˊ buˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Everyone
quanˊ buˋ renˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Security, Security division
baoˇ quanˊ buˋ
ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ

全部

quanˊ buˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ
Division
fen¯ buˋ
ㄈㄣ ㄅㄨˋ

分部

fen¯ buˋ
ㄈㄣ ㄅㄨˋ
Upper half, Upper section
shangˋ banˋ buˋ
ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄅㄨˋ

半部

banˋ buˋ
ㄅㄢˋ ㄅㄨˋ
Radical for fire
huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ

火部

huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ
A book or movie, A volume
yiˊ buˋ
ㄧˊ ㄅㄨˋ

一部

yiˊ buˋ
ㄧˊ ㄅㄨˋ
Head
touˊ buˋ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ

头部

touˊ buˋ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ
Hit head on a rock
touˊ buˋ zhuangˋ daoˋ yanˊ shiˊ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ ㄕˊ

头部

touˊ buˋ
ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ
Anatomy: neck
jingˇ buˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ

颈部

jingˇ buˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ
Western
xi¯ buˋ
ㄒㄧ ㄅㄨˋ

西部

xi¯ buˋ
ㄒㄧ ㄅㄨˋ
Northern region, The north
beiˇ buˋ
ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ

北部

beiˇ buˋ
ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ
Back, Back of the body
beiˋ buˋ
ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ

背部

beiˋ buˋ
ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ
Lower back
xiaˋ beiˋ buˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ

背部

beiˋ buˋ
ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ
Central, Central part, Middle, Middle part
zhong¯ buˋ
ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ

中部

zhong¯ buˋ
ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ
South, Southern region, Southern part
nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ

南部

nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ
Mid-south
zhong¯ nanˊ buˋ
ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ

南部

nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

南部

nanˊ buˋ
ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ
Cadre
ganˋ buˋ
ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ

干部

ganˋ buˋ
ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ
Radical for ground
tuˇ buˋ
ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ

土部

tuˇ buˋ
ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ
Radical for wood
muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ

木部

muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ
Headquarters, Hq
benˇ buˋ
ㄅㄣˇ ㄅㄨˋ

本部

benˇ buˋ
ㄅㄣˇ ㄅㄨˋ
Eastern
dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ

东部

dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
部.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)