Weighty,
Valuable
zhongˋ ㄓㄨㄥˋ
hjwg
hjwg

(T)(S)

[pinyin]:
zhongˋ chongˊ
[zhuyin]:
ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨㄥˊ

Weighty, Valuable, Heavy, Serious, Important, (Chong2), Repeat, Iterate, Reiterate, Double

9 strokes, Radical: 里, 166
cangjie (T) input code:
h
j
w
g
cangjie (S) input code:
h
j
w
g

Words containing 重, TOC

Going back to
chongˊ huiˊ daoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ

重回

chongˊ huiˊ
ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ
Dual nationality, Dual citizenship
erˋ zhongˋ guoˊ jiˊ
ㄦˋ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ

重國

zhongˋ guoˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ
Duet
erˋ chongˊ changˋ
ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ

重唱

chongˊ changˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ
Weight
zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
Heavier
zhongˋ liangˋ zaiˋ daˋ xie¯
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
Weight differences
zhongˋ liangˋ de˙ buˋ tongˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
By means of its own weight, Because of its own weight
pingˊ zhe˙ ziˋ jiˇ de˙ zhongˋ liangˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
Couldn't even lift it's own weight
lianˊ ta¯ benˇ shen¯ de˙ zhongˋ liangˋ dou¯ wuˊ faˇ fuˋ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄊㄚ ㄅㄣˇ ㄕㄣ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄡ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
The point
zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ

重點

zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ
Is the key, Is the focus, Is the main point
caiˊ shiˋ zhongˋ dianˇ
ㄘㄞˊ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ

重點

zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ
Get the point
zhua¯ daoˋ zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄚ ㄉㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ

重點

zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ
Assign to important tasks, Assigned to important tasks
zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Favored employee, Considered by the boss to be a good employee
laoˇ banˇ de˙ zhongˋ yongˋ
ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Rebuild, Rebuilding
chongˊ jianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ

重建

chongˊ jianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ
Urban renewal
shiˋ qu¯ zhongˋ jianˋ
ㄕˋ ㄑㄩ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ

重建

zhongˋ jianˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ
Been seriously injured
shouˋ guoˋ zhongˋ shang¯
ㄕㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ

重傷

zhongˋ shang¯
ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ
Make again, Do again
chongˊ zuoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ

重做

chongˊ zuoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy object
zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Emphasis, Stress
zhongˋ yin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ

重音

zhongˋ yin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ
Emphasis, Position or location (syllable) of emphasis
zhongˋ yin¯ fa¯ sheng¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ ㄈㄚ ㄕㄥ

重音

zhongˋ yin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ
Restart, Anew, Afresh
chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Returned refreshed, Returned ready to try again
chongˊ xin¯ huiˊ daoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Recomposing a shot, Re-arranging how the element of a shot are related
chongˊ xin¯ gouˋ tuˊ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Reconsider, Rethink things
zhongˋ xin¯ kaoˇ luuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

重新

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Fresh start, New beginning
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Center of gravity
zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ

重心

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Located above the center of gravity
weiˋ yuˊ zhongˋ xin¯ shangˋ fang¯
ㄨㄟˋ ㄩˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

重心

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Reminisce about good times
chongˊ wen¯ jiuˋ mengˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄥˋ

重溫

chongˊ wen¯
ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ
Repeat
chongˊ yanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ

重演

chongˊ yanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ
Thinking about
naoˇ zhong¯ zhongˋ yanˇ
ㄋㄠˇ ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ

重演

zhongˋ yanˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ
Value, Consider important, Take seriously, Pay attention to
zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ

重視

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Valued
zhongˋ shiˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙

重視

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Not taken seriously
buˊ beiˋ zhongˋ shiˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄅㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙

重視

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Repeat, Repetitions
chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ

重複

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
Repeat once
chongˊ fuˋ yiˊ ciˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄧˊ ㄘˋ

重複

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
Re-use
chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

重複

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
And then re-use
zaiˋ chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

重複

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
Return, Go back
chongˊ fanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ

重返

chongˊ fanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ
Reunite
zhongˋ fengˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥˊ

重逢

zhongˋ fengˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥˊ
Weigh(ing)
zhongˋ daˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˊ

重達

zhongˋ daˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˊ
Serious illness, Seriously ill
zhongˋ bingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ

重病

zhongˋ bingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ
Became very sick, Became very ill, Became gravely ill
sheng¯ le˙ zhongˋ bingˋ
ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ

重病

zhongˋ bingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ
Split personality
erˋ zhongˋ renˊ geˊ
ㄦˋ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ

重人

zhongˋ renˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ
Recreate, Reproduce, Reappear, Simulate, Returned, Came back
chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

重現

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

重現

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Important
zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Important organs
zhongˋ yaoˋ qiˋ guan¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
The important thing was that
zhongˋ yaoˋ de˙ shiˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄉㄜ˙

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Important notice
zhongˋ yaoˋ tong¯ zhi¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄊㄨㄥ ㄓ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Essential, Vital, Extremely important
zhiˋ guan¯ zhongˋ yaoˋ
ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
This is an important point
zheˋ shiˋ henˇ zhongˋ yaoˋ de˙ yiˋ dianˇ
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Really important, Very important
fei¯ changˊ zhongˋ yaoˋ
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Especially important, Of particular importance
youˊ qiˊ zhongˋ yaoˋ
ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Important, Importance, Gravity of the situation, How important it was
zhongˋ yaoˋ xingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Most important
zuiˋ zhongˋ yaoˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Most important
zuiˋ zhongˋ yaoˋ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
What is most important is
zuiˋ zhongˋ yaoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Which is the most important
naˇ ge˙ zuiˋ zhongˋ yaoˋ
ㄋㄚˇ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
More important
gengˋ zhongˋ yaoˋ
ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
This is now more important than ever, This is more important than ever
zheˋ shiˋ biˇ xian¯ qianˊ gengˋ zhongˋ yaoˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Hit heavily, Strike, Impact
zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重擊

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Hit against, Thrown against
zhongˋ jiˊ daoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ ㄉㄠˋ

重擊

zhongˋ jiˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ
Crane
qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Hoisting machinery, Lifting machinery, Cranes
qiˇ zhongˋ ji¯ xieˋ
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Bridge crane
qiaoˊ jiaˋ xingˊ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Gravity
zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
Gravity assisted push
zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨㄟ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
Null-gravity
wuˊ zhongˋ liˋ zhuangˋ taiˋ
ㄨˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
In martian gravity
huoˇ xing¯ zhongˋ liˋ xiaˋ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
After performing gravity assisted push
jinˋ xingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨㄟ ㄏㄡˋ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
Redialed
chongˊ bo¯
ㄔㄨㄥˊ ㄅㄛ

重撥

chongˊ bo¯
ㄔㄨㄥˊ ㄅㄛ
Restored to glory, Rehabilitated
chongˊ zhenˋ xiongˊ feng¯
ㄔㄨㄥˊ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ

重振

chongˊ zhenˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄓㄣˋ
Serious, Grave
yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Severe reaction (to)
yanˊ zhongˋ buˋ liangˊ fanˇ yingˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Seriously dehydrated
yanˊ zhongˋ tuo¯ shuiˇ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Serious injuries, Gravely injured
shang¯ shiˋ yanˊ zhongˋ
ㄕㄤ ㄕˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
This matter is far too important, This matter is far too serious
zheˋ jianˋ shiˋ taiˋ yanˊ zhongˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Of a serious nature, How important (this is), How serious (this is)
yanˊ zhongˋ xingˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Serious
yanˊ zhongˋ de˙
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Extremely serious
jiˊ yanˊ zhongˋ diˊ
ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧˊ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Badly injured
shouˋ le˙ jiˊ yanˊ zhongˋ diˊ shang¯
ㄕㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧˊ ㄕㄤ

嚴重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Weight, Body weight
tiˇ zhongˋ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ

體重

tiˇ zhongˋ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ
Overweight
tiˇ zhongˋ chao¯ guoˋ biao¯ zhunˇ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

體重

tiˇ zhongˋ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ
Specific gravity
biˇ zhongˋ
ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ

比重

biˇ zhongˋ
ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ
Thick, Heavy, Bulky
houˋ zhongˋ
ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ

厚重

houˋ zhongˋ
ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavier, Bulkier
biˇ jiaoˋ houˋ zhongˋ
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ

厚重

houˋ zhongˋ
ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ
Weightlifting
juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ

舉重

juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ
Weightlifter
juˇ zhongˋ xuanˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ

舉重

juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ
Like a weightlifter
xiangˋ juˇ zhongˋ xuanˇ shouˇ siˋ de˙
ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ ㄙˋ ㄉㄜ˙

舉重

juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ
Value, Regard as valuable
kanˋ de˙ henˇ zhongˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ

很重

henˇ zhongˋ
ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ
Best regards, Take care of yourself
baoˇ zhongˋ
ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ

保重

baoˇ zhongˋ
ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ
Emphasizing, Lean towards, Biased towards, Heavy on
pian¯ zhongˋ
ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ

偏重

pian¯ zhongˋ
ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ
Steady, Calm and dignified
wenˇ zhongˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ

穩重

wenˇ zhongˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ
Strenuous work load
fanˊ zhongˋ
ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ

繁重

fanˊ zhongˋ
ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Multiple
duo¯ chongˊ
ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ

多重

duo¯ chongˊ
ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ
Weight, Weighs how much
youˇ duo¯ zhongˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ

多重

duo¯ zhongˋ
ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ
Weight, Weighs how much
youˇ duo¯ zhongˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

多重

duo¯ zhongˋ
ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ
Combined weight
yiˋ gongˋ youˇ duo¯ zhongˋ
ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ

多重

duo¯ zhongˋ
ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ
Big, Cumbersome
benˋ zhongˋ
ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ

笨重

benˋ zhongˋ
ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ
Grievous, Disastrous, Heavy, Bulky, Cumbersome
canˇ zhongˋ
ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ

慘重

canˇ zhongˋ
ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ
Discreet, Prudent, Careful, Cautious
shenˋ zhongˋ
ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ

慎重

shenˋ zhongˋ
ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ
Severe, Dignified, Solemn, Imposing
ningˊ zhongˋ
ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ

凝重

ningˊ zhongˋ
ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ
Heavy, Deep, Dark, Dreary, Dull, Gloomy
chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沉重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Far too heavy
guoˋ yuˊ chenˊ zhongˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沉重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Quite heavy
xiang¯ dang¯ chenˊ zhongˋ
ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沉重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Deep, Grave
shen¯ zhongˋ
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ

深重

shen¯ zhongˋ
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ
Deepest, Gravest
shen¯ zhongˋ de˙
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

深重

shen¯ zhongˋ
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ
Attach great importance to, Emphasize, Stress
zhuˋ zhongˋ
ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ

注重

zhuˋ zhongˋ
ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy, Serious, Calm, Graceful, Dignified
chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沈重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Becoming increasingly heavier
yuˋ laiˊ yuˋ zhongˋ
ㄩˋ ㄌㄞˊ ㄩˋ ㄓㄨㄥˋ

愈重

yuˋ zhongˋ
ㄩˋ ㄓㄨㄥˋ
To value equally
bingˋ zhongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

並重

bingˋ zhongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Honor, Respect
zun¯ zhongˋ
ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ

尊重

zun¯ zhongˋ
ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ
Respect, Honor
henˇ zun¯ zhongˋ
ㄏㄣˇ ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ

尊重

zun¯ zhongˋ
ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ
Bulky, Manual labor
cu¯ zhongˋ
ㄘㄨ ㄓㄨㄥˋ

粗重

cu¯ zhongˋ
ㄘㄨ ㄓㄨㄥˋ
Respect, Revere, High regard
jingˋ zhongˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

敬重

jingˋ zhongˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Hold you in high regard, Sincerely respect you
jingˋ zhongˋ niˇ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄧˇ

敬重

jingˋ zhongˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Focus
zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ

著重

zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ
Load, Load weight, Amount of weight have to carry
zaiˇ zhongˋ
ㄗㄞˇ ㄓㄨㄥˋ

載重

zaiˇ zhongˋ
ㄗㄞˇ ㄓㄨㄥˋ
Exceed a weight limit, Over weight
chao¯ zhongˋ
ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ

超重

chao¯ zhongˋ
ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ
No reason to risk carrying too much weight
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙ chao¯ zhongˋ de˙ feng¯ xianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

超重

chao¯ zhongˋ
ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ
Heavier and heavier, More and more weighty, More and more important
yueˋ laiˊ yueˋ zhongˋ
ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˋ

越重

yueˋ zhongˋ
ㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˋ
Too heavy
taiˋ zhongˋ
ㄊㄞˋ ㄓㄨㄥˋ

太重

taiˋ zhongˋ
ㄊㄞˋ ㄓㄨㄥˋ
Make heavier, Increase burden, Increase load, Increase work load
jia¯ zhongˋ
ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ

加重

jia¯ zhongˋ
ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ
Going back to
chongˊ huiˊ daoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ

重回

chongˊ huiˊ
ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ
Dual nationality, Dual citizenship
erˋ zhongˋ guoˊ jiˊ
ㄦˋ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ

重国

zhongˋ guoˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ
Duet
erˋ chongˊ changˋ
ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ

重唱

chongˊ changˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ
Weight
zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
Heavier
zhongˋ liangˋ zaiˋ daˋ xie¯
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
Weight differences
zhongˋ liangˋ de˙ buˋ tongˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
By means of its own weight, Because of its own weight
pingˊ zhe˙ ziˋ jiˇ de˙ zhongˋ liangˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
Couldn't even lift it's own weight
lianˊ ta¯ benˇ shen¯ de˙ zhongˋ liangˋ dou¯ wuˊ faˇ fuˋ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄊㄚ ㄅㄣˇ ㄕㄣ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄡ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ

重量

zhongˋ liangˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ
The point
zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ

重点

zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ
Is the key, Is the focus, Is the main point
caiˊ shiˋ zhongˋ dianˇ
ㄘㄞˊ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ

重点

zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ
Get the point
zhua¯ daoˋ zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄚ ㄉㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ

重点

zhongˋ dianˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ
Assign to important tasks, Assigned to important tasks
zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Favored employee, Considered by the boss to be a good employee
laoˇ banˇ de˙ zhongˋ yongˋ
ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Rebuild, Rebuilding
chongˊ jianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ

重建

chongˊ jianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ
Urban renewal
shiˋ qu¯ zhongˋ jianˋ
ㄕˋ ㄑㄩ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ

重建

zhongˋ jianˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ
Been seriously injured
shouˋ guoˋ zhongˋ shang¯
ㄕㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ

重伤

zhongˋ shang¯
ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ
Make again, Do again
chongˊ zuoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ

重做

chongˊ zuoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavily
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy
zhongˋ zhongˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

重重

zhongˋ zhongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy object
zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Emphasis, Stress
zhongˋ yin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ

重音

zhongˋ yin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ
Emphasis, Position or location (syllable) of emphasis
zhongˋ yin¯ fa¯ sheng¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ ㄈㄚ ㄕㄥ

重音

zhongˋ yin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ
Restart, Anew, Afresh
chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Returned refreshed, Returned ready to try again
chongˊ xin¯ huiˊ daoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Recomposing a shot, Re-arranging how the element of a shot are related
chongˊ xin¯ gouˋ tuˊ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Reconsider, Rethink things
zhongˋ xin¯ kaoˇ luuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

重新

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Fresh start, New beginning
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Center of gravity
zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ

重心

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Located above the center of gravity
weiˋ yuˊ zhongˋ xin¯ shangˋ fang¯
ㄨㄟˋ ㄩˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

重心

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Reminisce about good times
chongˊ wen¯ jiuˋ mengˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄥˋ

重温

chongˊ wen¯
ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ
Repeat
chongˊ yanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ

重演

chongˊ yanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ
Thinking about
naoˇ zhong¯ zhongˋ yanˇ
ㄋㄠˇ ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ

重演

zhongˋ yanˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ
Value, Consider important, Take seriously, Pay attention to
zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ

重视

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Valued
zhongˋ shiˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙

重视

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Not taken seriously
buˊ beiˋ zhongˋ shiˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄅㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙

重视

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Repeat, Repetitions
chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ

重复

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
Repeat once
chongˊ fuˋ yiˊ ciˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄧˊ ㄘˋ

重复

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
Re-use
chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

重复

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
And then re-use
zaiˋ chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

重复

chongˊ fuˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ
Return, Go back
chongˊ fanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ

重返

chongˊ fanˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ
Reunite
zhongˋ fengˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥˊ

重逢

zhongˋ fengˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥˊ
Weigh(ing)
zhongˋ daˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˊ

重达

zhongˋ daˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˊ
Serious illness, Seriously ill
zhongˋ bingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ

重病

zhongˋ bingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ
Became very sick, Became very ill, Became gravely ill
sheng¯ le˙ zhongˋ bingˋ
ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ

重病

zhongˋ bingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ
Split personality
erˋ zhongˋ renˊ geˊ
ㄦˋ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ

重人

zhongˋ renˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ
Recreate, Reproduce, Reappear, Simulate, Returned, Came back
chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

重现

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

重现

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Important
zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Important organs
zhongˋ yaoˋ qiˋ guan¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
The important thing was that
zhongˋ yaoˋ de˙ shiˋ de˙
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄉㄜ˙

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Important notice
zhongˋ yaoˋ tong¯ zhi¯
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄊㄨㄥ ㄓ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Essential, Vital, Extremely important
zhiˋ guan¯ zhongˋ yaoˋ
ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
This is an important point
zheˋ shiˋ henˇ zhongˋ yaoˋ de˙ yiˋ dianˇ
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Really important, Very important
fei¯ changˊ zhongˋ yaoˋ
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Especially important, Of particular importance
youˊ qiˊ zhongˋ yaoˋ
ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Important, Importance, Gravity of the situation, How important it was
zhongˋ yaoˋ xingˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Most important
zuiˋ zhongˋ yaoˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Most important
zuiˋ zhongˋ yaoˋ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
What is most important is
zuiˋ zhongˋ yaoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Which is the most important
naˇ ge˙ zuiˋ zhongˋ yaoˋ
ㄋㄚˇ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
More important
gengˋ zhongˋ yaoˋ
ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
This is now more important than ever, This is more important than ever
zheˋ shiˋ biˇ xian¯ qianˊ gengˋ zhongˋ yaoˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

重要

zhongˋ yaoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ
Hit heavily, Strike, Impact
zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重击

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Hit against, Thrown against
zhongˋ jiˊ daoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ ㄉㄠˋ

重击

zhongˋ jiˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ
Crane
qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Hoisting machinery, Lifting machinery, Cranes
qiˇ zhongˋ ji¯ xieˋ
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Bridge crane
qiaoˊ jiaˋ xingˊ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Gravity
zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
Gravity assisted push
zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨㄟ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
Null-gravity
wuˊ zhongˋ liˋ zhuangˋ taiˋ
ㄨˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
In martian gravity
huoˇ xing¯ zhongˋ liˋ xiaˋ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
After performing gravity assisted push
jinˋ xingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨㄟ ㄏㄡˋ

重力

zhongˋ liˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ
Redialed
chongˊ bo¯
ㄔㄨㄥˊ ㄅㄛ

重拨

chongˊ bo¯
ㄔㄨㄥˊ ㄅㄛ
Restored to glory, Rehabilitated
chongˊ zhenˋ xiongˊ feng¯
ㄔㄨㄥˊ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ

重振

chongˊ zhenˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄓㄣˋ
Serious, Grave
yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Severe reaction (to)
yanˊ zhongˋ buˋ liangˊ fanˇ yingˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Seriously dehydrated
yanˊ zhongˋ tuo¯ shuiˇ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Serious injuries, Gravely injured
shang¯ shiˋ yanˊ zhongˋ
ㄕㄤ ㄕˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
This matter is far too important, This matter is far too serious
zheˋ jianˋ shiˋ taiˋ yanˊ zhongˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Of a serious nature, How important (this is), How serious (this is)
yanˊ zhongˋ xingˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Serious
yanˊ zhongˋ de˙
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Extremely serious
jiˊ yanˊ zhongˋ diˊ
ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧˊ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Badly injured
shouˋ le˙ jiˊ yanˊ zhongˋ diˊ shang¯
ㄕㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧˊ ㄕㄤ

严重

yanˊ zhongˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Weight, Body weight
tiˇ zhongˋ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ

体重

tiˇ zhongˋ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ
Overweight
tiˇ zhongˋ chao¯ guoˋ biao¯ zhunˇ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

体重

tiˇ zhongˋ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ
Specific gravity
biˇ zhongˋ
ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ

比重

biˇ zhongˋ
ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ
Thick, Heavy, Bulky
houˋ zhongˋ
ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ

厚重

houˋ zhongˋ
ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavier, Bulkier
biˇ jiaoˋ houˋ zhongˋ
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ

厚重

houˋ zhongˋ
ㄏㄡˋ ㄓㄨㄥˋ
Weightlifting
juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ

举重

juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ
Weightlifter
juˇ zhongˋ xuanˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ

举重

juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ
Like a weightlifter
xiangˋ juˇ zhongˋ xuanˇ shouˇ siˋ de˙
ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ ㄙˋ ㄉㄜ˙

举重

juˇ zhongˋ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ
Value, Regard as valuable
kanˋ de˙ henˇ zhongˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ

很重

henˇ zhongˋ
ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ
Best regards, Take care of yourself
baoˇ zhongˋ
ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ

保重

baoˇ zhongˋ
ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ
Emphasizing, Lean towards, Biased towards, Heavy on
pian¯ zhongˋ
ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ

偏重

pian¯ zhongˋ
ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄥˋ
Steady, Calm and dignified
wenˇ zhongˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ

稳重

wenˇ zhongˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ
Strenuous work load
fanˊ zhongˋ
ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ

繁重

fanˊ zhongˋ
ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ
Multiple
duo¯ chongˊ
ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ

多重

duo¯ chongˊ
ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ
Weight, Weighs how much
youˇ duo¯ zhongˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ

多重

duo¯ zhongˋ
ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ
Weight, Weighs how much
youˇ duo¯ zhongˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

多重

duo¯ zhongˋ
ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ
Combined weight
yiˋ gongˋ youˇ duo¯ zhongˋ
ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ

多重

duo¯ zhongˋ
ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ
Big, Cumbersome
benˋ zhongˋ
ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ

笨重

benˋ zhongˋ
ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ
Grievous, Disastrous, Heavy, Bulky, Cumbersome
canˇ zhongˋ
ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ

惨重

canˇ zhongˋ
ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ
Discreet, Prudent, Careful, Cautious
shenˋ zhongˋ
ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ

慎重

shenˋ zhongˋ
ㄕㄣˋ ㄓㄨㄥˋ
Severe, Dignified, Solemn, Imposing
ningˊ zhongˋ
ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ

凝重

ningˊ zhongˋ
ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ
Heavy, Deep, Dark, Dreary, Dull, Gloomy
chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沉重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Far too heavy
guoˋ yuˊ chenˊ zhongˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沉重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Quite heavy
xiang¯ dang¯ chenˊ zhongˋ
ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沉重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Deep, Grave
shen¯ zhongˋ
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ

深重

shen¯ zhongˋ
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ
Deepest, Gravest
shen¯ zhongˋ de˙
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

深重

shen¯ zhongˋ
ㄕㄣ ㄓㄨㄥˋ
Attach great importance to, Emphasize, Stress
zhuˋ zhongˋ
ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ

注重

zhuˋ zhongˋ
ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ
Heavy, Serious, Calm, Graceful, Dignified
chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ

沈重

chenˊ zhongˋ
ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ
Becoming increasingly heavier
yuˋ laiˊ yuˋ zhongˋ
ㄩˋ ㄌㄞˊ ㄩˋ ㄓㄨㄥˋ

愈重

yuˋ zhongˋ
ㄩˋ ㄓㄨㄥˋ
To value equally
bingˋ zhongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

并重

bingˋ zhongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Honor, Respect
zun¯ zhongˋ
ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ

尊重

zun¯ zhongˋ
ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ
Respect, Honor
henˇ zun¯ zhongˋ
ㄏㄣˇ ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ

尊重

zun¯ zhongˋ
ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ
Bulky, Manual labor
cu¯ zhongˋ
ㄘㄨ ㄓㄨㄥˋ

粗重

cu¯ zhongˋ
ㄘㄨ ㄓㄨㄥˋ
Respect, Revere, High regard
jingˋ zhongˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ

敬重

jingˋ zhongˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Hold you in high regard, Sincerely respect you
jingˋ zhongˋ niˇ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄧˇ

敬重

jingˋ zhongˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ
Focus
zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ

着重

zhuoˊ zhongˋ
ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ
Load, Load weight, Amount of weight have to carry
zaiˇ zhongˋ
ㄗㄞˇ ㄓㄨㄥˋ

载重

zaiˇ zhongˋ
ㄗㄞˇ ㄓㄨㄥˋ
Exceed a weight limit, Over weight
chao¯ zhongˋ
ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ

超重

chao¯ zhongˋ
ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ
No reason to risk carrying too much weight
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙ chao¯ zhongˋ de˙ feng¯ xianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

超重

chao¯ zhongˋ
ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ
Heavier and heavier, More and more weighty, More and more important
yueˋ laiˊ yueˋ zhongˋ
ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˋ

越重

yueˋ zhongˋ
ㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˋ
Too heavy
taiˋ zhongˋ
ㄊㄞˋ ㄓㄨㄥˋ

太重

taiˋ zhongˋ
ㄊㄞˋ ㄓㄨㄥˋ
Make heavier, Increase burden, Increase load, Increase work load
jia¯ zhongˋ
ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ

加重

jia¯ zhongˋ
ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
重.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)