Gold,
metal...
jin¯ ㄐㄧㄣ
c
c

(T)(S)

[pinyin]:
jin¯
[zhuyin]:
ㄐㄧㄣ

Radical: 167, gold, metal, money

8 strokes, Radical: 金, 167
cangjie (T) input code:
c
cangjie (S) input code:
c

Words containing 金, TOC

金屬/金属:
金屬/金属

Metal
jin¯ shuˇ
ㄐㄧㄣ : ㄕㄨˇ

金屬/金属:
金屬罐/金属罐

Metal can
jin¯ shuˇ guanˋ
ㄐㄧㄣ : ㄕㄨˇ : ㄍㄨㄢˋ

金曜:
金曜日

Day: Friday
jin¯ yaoˋ riˋ
ㄐㄧㄣ : ㄧㄠˋ : ㄖˋ

金星:
金星

Astronomy-planet: Venus
jin¯ xing¯
ㄐㄧㄣ : ㄒㄧㄥ

金門/金门:
金門縣/金门县

Kinmen County
jin¯ menˊ xianˋ
ㄐㄧㄣ : ㄇㄣˊ : ㄒㄧㄢˋ

金門/金门:
金門大橋/金门大桥

Golden Gate Bridge
jin¯ menˊ daˋ qiaoˊ
ㄐㄧㄣ : ㄇㄣˊ : ㄉㄚˋ : ㄑㄧㄠˊ

金山/金山:
舊金山/旧金山

City: San Francisco
jiuˋ jin¯ shan¯
ㄐㄧㄡˋ : ㄐㄧㄣ : ㄕㄢ

金融:
金融

Finance, Banking
jin¯ rongˊ
ㄐㄧㄣ : ㄖㄨㄥˊ

金融:
金融卡

ATM card, Debit card, Credit card
jin¯ rongˊ kaˇ
ㄐㄧㄣ : ㄖㄨㄥˊ : ㄎㄚˇ

金融:
用金融卡提款

Use an ATM card to withdraw money
yongˋ jin¯ rongˊ kaˇ tiˊ kuanˇ
ㄩㄥˋ : ㄐㄧㄣ : ㄖㄨㄥˊ : ㄎㄚˇ : ㄊㄧˊ : ㄎㄨㄢˇ

金融/金融:
金融機構/金融机构

Financial institution
jin¯ rongˊ ji¯ gouˋ
ㄐㄧㄣ : ㄖㄨㄥˊ : ㄐㄧ : ㄍㄡˋ

金髮/金发:
金髮/金发

Blonde, Golden colored hair
jin¯ faˇ
ㄐㄧㄣ : ㄈㄚˇ

金髮/金发:
頭金髮/头金发

Gold colored hair, Blonde hair
touˊ jin¯ faˇ
ㄊㄡˊ : ㄐㄧㄣ : ㄈㄚˇ

金髮/金发:
金髮女孩/金发女孩

Goldilocks
jin¯ faˋ nuuˇ haiˊ
ㄐㄧㄣ : ㄈㄚˋ : ㄋㄩˇ : ㄏㄞˊ

金髮/金发:
金髮小妹妹/金发小妹妹

Name: Blondy
jin¯ faˇ xiaoˇ meiˋ mei˙
ㄐㄧㄣ : ㄈㄚˇ : ㄒㄧㄠˇ : ㄇㄟˋ : ㄇㄟ˙

金髮/金发:
一名金髮美女/一名金发美女

A beautiful blonde woman, A good-looking blonde
yiˋ mingˊ jin¯ faˇ meiˇ nuuˇ
ㄧˋ : ㄇㄧㄥˊ : ㄐㄧㄣ : ㄈㄚˇ : ㄇㄟˇ : ㄋㄩˇ

金利/金利:
麥金利/麦金利

Name: Mcginley
maiˋ jin¯ liˋ
ㄇㄞˋ : ㄐㄧㄣ : ㄌㄧˋ

金牛:
金牛

Zodiac taurus
jin¯ niuˊ
ㄐㄧㄣ : ㄋㄧㄡˊ

金牛:
金牛座

Zodiac taurus
jin¯ niuˊ zuoˋ
ㄐㄧㄣ : ㄋㄧㄡˊ : ㄗㄨㄛˋ

金色:
金色

Color: Gold Colour
jin¯ seˋ
ㄐㄧㄣ : ㄙㄜˋ

金龜/金龟:
福斯金龜車/福斯金龟车

Volkswagon Beatle
fuˊ si¯ jin¯ gui¯ che¯
ㄈㄨˊ : ㄙ : ㄐㄧㄣ : ㄍㄨㄟ : ㄔㄜ

金快:
金快光了

Running out of money
jin¯ kuaiˋ guang¯ le˙
ㄐㄧㄣ : ㄎㄨㄞˋ : ㄍㄨㄤ : ㄌㄜ˙

金流/金流:
資金流動/资金流动

Financing
zi¯ jin¯ liuˊ dongˋ
ㄗ : ㄐㄧㄣ : ㄌㄧㄡˊ : ㄉㄨㄥˋ

金字:
金字塔

Pyramid
jin¯ ziˋ taˇ
ㄐㄧㄣ : ㄗˋ : ㄊㄚˇ

金字/金字:
金字塔扭轉伸展式/金字塔扭转伸展式

Yoga: Wide Leg Standing Twist, Yoga: Privrtta Prasaritta Padottanasana
jin¯ ziˋ taˇ niuˇ zhuanˇ shen¯ zhanˇ shiˋ
ㄐㄧㄣ : ㄗˋ : ㄊㄚˇ : ㄋㄧㄡˇ : ㄓㄨㄢˇ : ㄕㄣ : ㄓㄢˇ : ㄕˋ

金額/金额:
金額/金额

Total amount
jin¯ eˊ
ㄐㄧㄣ : ㄜˊ

金額/金额:
暫收金額/暂收金额

Provisional cost, Estimated cost
zhanˋ shou¯ jin¯ eˊ
ㄓㄢˋ : ㄕㄡ : ㄐㄧㄣ : ㄜˊ

金額/金额:
應繳總金額/应缴总金额

Total amount payable
ying¯ jiaoˇ zongˇ jin¯ eˊ
ㄧㄥ : ㄐㄧㄠˇ : ㄗㄨㄥˇ : ㄐㄧㄣ : ㄜˊ

金額/金额:
繳費金額/缴费金额

Payment amount, Payment total amount
jiaoˇ feiˋ jin¯ eˊ
ㄐㄧㄠˇ : ㄈㄟˋ : ㄐㄧㄣ : ㄜˊ

金卡:
金卡德

Name: Kincade
jin¯ kaˇ deˊ
ㄐㄧㄣ : ㄎㄚˇ : ㄉㄜˊ

金牌:
金牌

Gold medal
jin¯ paiˊ
ㄐㄧㄣ : ㄆㄞˊ

金牌/金牌:
台灣金牌啤酒/台湾金牌啤酒

Drink-beer: Taiwan Gold Medal Beer
taiˊ wan¯ jin¯ paiˊ piˊ jiuˇ
ㄊㄞˊ : ㄨㄢ : ㄐㄧㄣ : ㄆㄞˊ : ㄆㄧˊ : ㄐㄧㄡˇ

金吉:
金吉拉

Jinjira
jin¯ jiˊ la¯
ㄐㄧㄣ : ㄐㄧˊ : ㄌㄚ

金吉/金吉:
金吉拉鎮/金吉拉镇

Janjira City
jin¯ jiˊ la¯ zhenˋ
ㄐㄧㄣ : ㄐㄧˊ : ㄌㄚ : ㄓㄣˋ

金盡/金尽:
牀頭金盡/床头金尽

Impoverished from frequent visits with women of ill repute
chuangˊ touˊ jin¯ jinˋ
ㄔㄨㄤˊ : ㄊㄡˊ : ㄐㄧㄣ : ㄐㄧㄣˋ

金盡/金尽:
床頭金盡/床头金尽

Impoverished from frequent visits with women of ill repute
chuangˊ touˊ jin¯ jinˋ
ㄔㄨㄤˊ : ㄊㄡˊ : ㄐㄧㄣ : ㄐㄧㄣˋ

金桔:
金桔

Food-fruit: Kumquat
jin¯ juˊ
ㄐㄧㄣ : ㄐㄩˊ

金桔:
金桔汁

Drink: Kumquat Juice
jin¯ juˊ zhi¯
ㄐㄧㄣ : ㄐㄩˊ : ㄓ

金桔/金桔:
金桔檸檬汁/金桔柠檬汁

Drink: Kumquat And Lemon Juice
jin¯ juˊ ningˊ mengˊ zhi¯
ㄐㄧㄣ : ㄐㄩˊ : ㄋㄧㄥˊ : ㄇㄥˊ : ㄓ

金樽:
金樽

Gold cup, Cup with golden liquor
jin¯ zun¯
ㄐㄧㄣ : ㄗㄨㄣ

金樽:
共金樽

Drink: Together Drink Golden Elixir
gongˋ jin¯ zun¯
ㄍㄨㄥˋ : ㄐㄧㄣ : ㄗㄨㄣ

金錢/金钱:
金錢蝦餅/金钱虾饼

Food: Golden (Fried) Shrimp Cakes
jin¯ qianˊ xia¯ bingˇ
ㄐㄧㄣ : ㄑㄧㄢˊ : ㄒㄧㄚ : ㄅㄧㄥˇ

金針/金针:
金針花/金针花

Plant: Orange Day-Lily, Orange day-lily
jin¯ zhen¯ hua¯
ㄐㄧㄣ : ㄓㄣ : ㄏㄨㄚ

金黃/金黄:
金黃/金黄

Golden yellow, Golden
jin¯ huangˊ
ㄐㄧㄣ : ㄏㄨㄤˊ

金黃/金黄:
金黃色/金黄色

Golden, Gold colored
jin¯ huangˊ seˋ
ㄐㄧㄣ : ㄏㄨㄤˊ : ㄙㄜˋ

金斯:
金斯利

Name: Kingsley
jin¯ si¯ liˋ
ㄐㄧㄣ : ㄙ : ㄌㄧˋ

金光:
金光

Gold, Shiny gold
jin¯ guang¯
ㄐㄧㄣ : ㄍㄨㄤ

現金/现金:
現金/现金

Cash
xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ : ㄐㄧㄣ

現金/现金:
收現金的/收现金的

Paid
shou¯ xianˋ jin¯ de˙
ㄕㄡ : ㄒㄧㄢˋ : ㄐㄧㄣ : ㄉㄜ˙

酬金:
酬金

Cash in, Get paid
chouˊ jin¯
ㄔㄡˊ : ㄐㄧㄣ

學金/学金:
獎學金/奖学金

Scholarship
jiangˇ xueˊ jin¯
ㄐㄧㄤˇ : ㄒㄩㄝˊ : ㄐㄧㄣ

償金/偿金:
和解賠償金/和解赔偿金

Cash settlement
hanˋ jieˇ peiˊ changˊ jin¯
ㄏㄢˋ : ㄐㄧㄝˇ : ㄆㄟˊ : ㄔㄤˊ : ㄐㄧㄣ

償金/偿金:
獲得一筆和解賠償金/获得一笔和解赔偿金

Received a cash settlement
huoˋ deˊ yiˋ biˇ hanˋ jieˇ peiˊ changˊ jin¯
ㄏㄨㄛˋ : ㄉㄜˊ : ㄧˋ : ㄅㄧˇ : ㄏㄢˋ : ㄐㄧㄝˇ : ㄆㄟˊ : ㄔㄤˊ : ㄐㄧㄣ

租金:
低租金

Low rent
di¯ zu¯ jin¯
ㄉㄧ : ㄗㄨ : ㄐㄧㄣ

希金:
普希金

Pushkin, Alexander Pushkin (Russian Poet)
puˇ xi¯ jin¯
ㄆㄨˇ : ㄒㄧ : ㄐㄧㄣ

押金:
押金

Deposit, Cash pledge, First payment
ya¯ jin¯
ㄧㄚ : ㄐㄧㄣ

合金/合金:
鋁合金/铝合金

Aluminum alloy
luuˇ heˊ jin¯
ㄌㄩˇ : ㄏㄜˊ : ㄐㄧㄣ

黃金/黄金:
黃金/黄金

Gold
huangˊ jin¯
ㄏㄨㄤˊ : ㄐㄧㄣ

黃金/黄金:
黃金比例/黄金比例

Golden Ratio
huangˊ jin¯ biˇ liˋ
ㄏㄨㄤˊ : ㄐㄧㄣ : ㄅㄧˇ : ㄌㄧˋ

黃金/黄金:
黃金葛/黄金葛

Plant: Epipremnum Aureum, Plant: Devil's Ivy, Plant: Money Plant, Plant: Taro Vine
huangˊ jin¯ geˊ
ㄏㄨㄤˊ : ㄐㄧㄣ : ㄍㄜˊ

基金:
基金

Reserve fund, Fund
ji¯ jin¯
ㄐㄧ : ㄐㄧㄣ

賞金/赏金:
賞金/赏金

Reward money, Bonus
shangˇ jin¯
ㄕㄤˇ : ㄐㄧㄣ
The Chinese character 金 can be pronounced jin¯ and has these meaning(s): Radical: 167, gold, metal, money, chinsym.zeroparallax.com
Published: 2020 11 13
Updated: 2021 03 29

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)