Tin,
xi¯ ㄒㄧ¯
caph
opaph

(T)(S)

16 strokes, Radical: 金, 167
cangjie (T) input code:
c
a
p
h
cangjie (S) input code:
o
p
a
p
h

Words containing 錫, TOC

Tin foil
xi¯ boˊ zhiˇ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄓˇ

錫箔

xi¯ boˊ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ
Some tin foil, A few sheets of tin foil
jiˇ zhang¯ xi¯ boˊ zhiˇ
ㄐㄧˇ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄓˇ

錫箔

xi¯ boˊ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ
Tin foil
xi¯ boˊ zhiˇ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄓˇ

锡箔

xi¯ boˊ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ
Some tin foil, A few sheets of tin foil
jiˇ zhang¯ xi¯ boˊ zhiˇ
ㄐㄧˇ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄓˇ

锡箔

xi¯ boˊ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
錫.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)