Long,
Good At
changˊ ㄔㄤˊ
smv
lhmo

(T)(S)

[pinyin]:
changˊ zhangˇ zhangˋ
[zhuyin]:
ㄔㄤˊ ㄓㄤˇ ㄓㄤˋ

Radical: 168, Long, Good At, Skilled, Forte, (Zhang3), Grow, Grow Up, Old, Senior, Chief, Head, Elder, Develop, (Zhang4), Surplus, Belongings

8 strokes, Radical: 長, 168
cangjie (T) input code:
s
m
v
cangjie (S) input code:
l
h
m
o

Words containing 長, TOC

Long tail
changˊ weiˇ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ

長尾

changˊ weiˇ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ
Alternate name for blue magpie (long tailed mountain lady)
changˊ weiˇ shan¯ niangˊ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄕㄢ ㄋㄧㄤˊ

長尾

changˊ weiˇ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ
Kneel upright
changˊ guiˋ
ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˋ

長跪

changˊ guiˋ
ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˋ
Put to sleep for a long time, Never wake up
changˊ mianˊ
ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ

長眠

changˊ mianˊ
ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ
Anatomy-muscle: adductor longus
neiˋ shou¯ changˊ ji¯
ㄋㄟˋ ㄕㄡ ㄔㄤˊ ㄐㄧ

長肌

changˊ ji¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧ
Anatomy-muscle: peroneus longus
feiˊ changˊ ji¯
ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧ

長肌

changˊ ji¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧ
Sprout, Grow
zhangˇ chu¯
ㄓㄤˇ ㄔㄨ

長出

zhangˇ chu¯
ㄓㄤˇ ㄔㄨ
Sprouted
zhangˇ chu¯ le˙
ㄓㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄜ˙

長出

zhangˇ chu¯
ㄓㄤˇ ㄔㄨ
Long line, Long thread
changˊ xianˋ
ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

長線

changˊ xianˋ
ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ
A long silver colored thread
yiˋ tiaoˊ yinˊ seˋ de˙ changˊ xianˋ
ㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

長線

changˊ xianˋ
ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ
Grown
zhangˇ le˙
ㄓㄤˇ ㄌㄜ˙

長了

zhangˇ le˙
ㄓㄤˇ ㄌㄜ˙
Grew boobs, Got boobs
changˊ le˙ xiong¯ buˋ
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙ ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ

長了

changˊ le˙
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙
Too long
taiˋ changˊ le˙
ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙

長了

changˊ le˙
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙
Long
changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long
changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Thin and long
xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄧㄡˋ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Thin and long
xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄧㄡˋ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long
changˊ changˊ de˙
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long queue, Long line up, Long line
changˊ changˊ de˙ duiˋ wuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
A long piece of wood
yiˋ gen¯ changˊ changˊ de˙ muˋ touˊ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄊㄡˊ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long
changˊ changˊ de˙
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long queue, Long line up, Long line
changˊ changˊ de˙ duiˋ wuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
A long piece of wood
yiˋ gen¯ changˊ changˊ de˙ muˋ touˊ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄊㄡˊ

長長

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Hair so long it passes the waist
changˊ faˋ guoˋ yao¯
ㄔㄤˊ ㄈㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧㄠ

長髮

changˊ faˋ
ㄔㄤˊ ㄈㄚˋ
Long hair
touˊ changˊ faˇ
ㄊㄡˊ ㄔㄤˊ ㄈㄚˇ

長髮

changˊ faˇ
ㄔㄤˊ ㄈㄚˇ
Beard, Long beard
changˊ ranˊ
ㄔㄤˊ ㄖㄢˊ

長髯

changˊ ranˊ
ㄔㄤˊ ㄖㄢˊ
Look, Like seem like
zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙

長得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
Handsome
zhangˇ de˙ tingˇ shuaiˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ

長得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
You look good
niˇ changˊ deˊ haoˇ kanˋ
ㄋㄧˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ

長得

changˊ deˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄜˊ
Looked like
zhangˇ de˙ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˋ

長得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
Immortal, Immortality
changˊ sheng¯
ㄔㄤˊ ㄕㄥ

長生

changˊ sheng¯
ㄔㄤˊ ㄕㄥ
Long time
changˊ jiuˇ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ

長久

changˊ jiuˇ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ
Long enough that
changˊ jiuˇ daoˋ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄠˋ

長久

changˊ jiuˇ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ
Pole, Long pole
changˊ gan¯
ㄔㄤˊ ㄍㄢ

長竿

changˊ gan¯
ㄔㄤˊ ㄍㄢ
A thin long pole
yiˋ gen¯ xiˋ xiˋ de˙ changˊ gan¯
ㄧˋ ㄍㄣ ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˊ ㄍㄢ

長竿

changˊ gan¯
ㄔㄤˊ ㄍㄢ
Grow tall
zhangˇ gao¯
ㄓㄤˇ ㄍㄠ

長高

zhangˇ gao¯
ㄓㄤˇ ㄍㄠ
Slowly growing taller
manˋ manˋ de˙ zhangˇ gao¯
ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄤˇ ㄍㄠ

長高

zhangˇ gao¯
ㄓㄤˇ ㄍㄠ
Rectangle, Rectangular
changˊ fang¯ xingˊ
ㄔㄤˊ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ

長方

changˊ fang¯
ㄔㄤˊ ㄈㄤ
Long line up, Long queue
daˋ paiˊ changˊ longˊ
ㄉㄚˋ ㄆㄞˊ ㄔㄤˊ ㄌㄨㄥˊ

長龍

changˊ longˊ
ㄔㄤˊ ㄌㄨㄥˊ
Make a long story short
changˊ huaˋ duanˇ shuo¯
ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄨㄢˇ ㄕㄨㄛ

長話

changˊ huaˋ
ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ
Overgrown, Covered with
zhangˇ manˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ

長滿

zhangˇ manˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ
Overgrown with grass
zhangˇ manˇ le˙ caoˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ ㄌㄜ˙ ㄘㄠˇ

長滿

zhangˇ manˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ
Yangtze river
changˊ jiang¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ

長江

changˊ jiang¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

長的

changˊ de˙
ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙
Clothing: trousers, Pants
changˊ kuˋ
ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ

長褲

changˊ kuˋ
ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ
Long distance, Long haul
changˊ tuˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ

長途

changˊ tuˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ
Long distance travel
changˊ tuˊ jiao¯ tong¯ gong¯ juˋ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ

長途

changˊ tuˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ
Long term goal
changˊ yuanˇ muˋ biao¯
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

長遠

changˊ yuanˇ
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ
Live longer (lit: walk a longer road)
zouˇ gengˋ changˊ yuanˇ de˙ luˋ
ㄗㄡˇ ㄍㄥˋ ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ

長遠

changˊ yuanˇ
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ
Grown
zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ

長成

zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ
Length
changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ

長度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Mid-thigh length
changˊ duˋ daoˋ daˋ tuiˇ zhong¯ duanˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ

長度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Length
changˊ duˋ gao¯ daˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄍㄠ ㄉㄚˊ

長度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Commander, Superior, Superiors
zhangˇ guan¯
ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ

長官

zhangˇ guan¯
ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ
Long term
changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ

長期

changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ
Grow, Have, Become
zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙

長著

zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙
Long head (muscle)
changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

長頭

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Anatomy-muscle: biceps femoris long head
guˇ erˋ touˊ ji¯ changˊ touˊ
ㄍㄨˇ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

長頭

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Anatomy-muscle: triceps brachii long head
gong¯ san¯ touˊ ji¯ changˊ touˊ
ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

長頭

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Anatomy-muscle: biceps brachii long head
gong¯ erˋ touˊ ji¯ changˊ touˊ
ㄍㄨㄥ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

長頭

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Turned and ran, Sped away
yangˊ changˊ erˊ quˋ
ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄦˊ ㄑㄩˋ

長而

changˊ erˊ
ㄔㄤˊ ㄦˊ
Long and wide
changˊ erˊ kuan¯
ㄔㄤˊ ㄦˊ ㄎㄨㄢ

長而

changˊ erˊ
ㄔㄤˊ ㄦˊ
Two long teeth
liangˇ ke¯ changˊ yaˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄎㄜ ㄔㄤˊ ㄧㄚˊ

長牙

changˊ yaˊ
ㄔㄤˊ ㄧㄚˊ
Nothing can grow
sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

長不

zhangˇ buˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ
Nothing can grow here
zheˋ liˇ sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

長不

zhangˇ buˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ
Unforeseen death
san¯ changˊ liangˇ duanˇ
ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ

長兩

changˊ liangˇ
ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ
Strength, Forte
changˊ chuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄨˇ

長處

changˊ chuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄨˇ
Older or more senior than self
zhangˇ beiˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄟˋ

長輩

zhangˇ beiˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄟˋ
A long list
yiˋ changˊ chuanˋ
ㄧˋ ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ

長串

changˊ chuanˋ
ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ
A long list of names
yiˋ changˊ chuanˋ haoˇ jiˇ ge˙ mingˊ ziˋ
ㄧˋ ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

長串

changˊ chuanˋ
ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ
The great wall of china
changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

長城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Outer wall, Fortification, The wall
jueˊ jingˋ changˊ chengˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

長城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Appearance
zhangˇ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

長相

zhangˇ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Bench
changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ

長椅

changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ
A bench
yiˋ zhang¯ changˊ yiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄔㄤˊ ㄧˇ

長椅

changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ
Sitting on the bench beside him
zuoˋ zaiˋ ta¯ shen¯ bian¯ changˊ yiˇ shangˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄧˇ ㄕㄤˋ

長椅

changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ
Grow up
zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ

長大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
Grown a little bigger
changˊ daˋ le˙ yiˋ dianˇ
ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

長大

changˊ daˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ
Grow big and strong
zhangˇ daˋ zhuoˊ zhuangˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ

長大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
As people get older
zaiˋ renˊ zhangˇ daˋ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ ㄓ ㄏㄡˋ

長大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
In some respects you are a lot older now
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ changˊ daˋ le˙ xuˇ duo¯
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

長大

changˊ daˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ
Have not grown bigger
meiˊ zhangˇ daˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ

長大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
Skill, Special skill, Ability
changˊ jiˋ
ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ

長技

changˊ jiˋ
ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ
Chief
juˊ zhangˇ
ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ

局長

juˊ zhangˇ
ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ
Fire marshal
xiao¯ fangˊ juˊ juˊ zhangˇ
ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄐㄩˊ ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ

局長

juˊ zhangˇ
ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ
Secretly grow and develop
qianˊ zi¯ anˋ zhangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄗ ㄢˋ ㄓㄤˇ

暗長

anˋ zhangˇ
ㄢˋ ㄓㄤˇ
Duration
shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ

時長

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Long and thin
xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ

細長

xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ
Team leader
zuˇ zhangˇ
ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ

組長

zuˇ zhangˇ
ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ
Quite long
manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ

蠻長

manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ
Quite (a) long
manˊ changˊ yiˊ duanˋ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

蠻長

manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ
Quite a distance, Quite a ways
manˊ changˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

蠻長

manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ
Extend, Stretch out
yanˊ changˊ
ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ

延長

yanˊ changˊ
ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ
To work to the best of one's ability
jinˋ qiˊ suoˇ changˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ ㄔㄤˊ

所長

suoˇ changˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄔㄤˊ
Slender, Long, Tall and thin
xiu¯ changˊ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ

修長

xiu¯ changˊ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ
Long legs
xiu¯ changˊ shuang¯ jiaoˇ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ

修長

xiu¯ changˊ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ
Stretch, Elongate, Lengthen
shen¯ changˊ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ

伸長

shen¯ changˊ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ
Stretched out an arm, Stretch the arms, Reached an arm out
shen¯ changˊ shouˇ biˋ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

伸長

shen¯ changˊ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ
Live, Grow, Develop
sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ

生長

sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ
Growth hormone
sheng¯ changˊ ji¯ suˋ
ㄕㄥ ㄔㄤˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ

生長

sheng¯ changˊ
ㄕㄥ ㄔㄤˊ
Live
sheng¯ zhangˇ de˙
ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙

生長

sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ
Spend my life
sheng¯ zhangˇ de˙ diˋ fang¯
ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

生長

sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ
Minister
buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ

部長

buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ
Long explanation
huaˋ changˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˊ

話長

huaˋ changˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˊ
Infinite, Endless, Unbound
manˋ changˊ
ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ

漫長

manˋ changˊ
ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ
Wavelength
bo¯ changˊ
ㄅㄛ ㄔㄤˊ

波長

bo¯ changˊ
ㄅㄛ ㄔㄤˊ
Teacher
shi¯ zhangˇ
ㄕ ㄓㄤˇ

師長

shi¯ zhangˇ
ㄕ ㄓㄤˇ
Captain (naval)
jianˋ zhangˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ

艦長

jianˋ zhangˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ
Chief operating officer
yingˊ yunˋ zhangˇ
ㄧㄥˊ ㄩㄣˋ ㄓㄤˇ

運長

yunˋ zhangˇ
ㄩㄣˋ ㄓㄤˇ
Growth, Grow up, Get bigger
chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成長

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Gestate
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成長

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Skinny, Lean, Narrow, Slender
shouˋ changˊ
ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ

瘦長

shouˋ changˊ
ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ
Parents, Head of a family, Head of household
jia¯ zhangˇ
ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ

家長

jia¯ zhangˇ
ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ
Last for, Entire length, Entire duration
quanˊ changˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ

全長

quanˊ changˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ
Was originally intended to last for 31 days
yuanˊ dingˋ quanˊ changˊ san¯ shiˊ yi¯ riˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄙㄢ ㄕˊ ㄧ ㄖˋ

全長

quanˊ changˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ
Sheriff
jingˇ changˊ
ㄐㄧㄥˇ ㄔㄤˊ

警長

jingˇ changˊ
ㄐㄧㄥˇ ㄔㄤˊ
Short, Not long
buˋ changˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ

不長

buˋ changˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ
Hire or take on someone based on their good points while ignoring their bad points, Hire based on merit
sheˇ duanˇ quˇ changˊ
ㄕㄜˇ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ

取長

quˇ changˊ
ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ
Head nurse
huˋ liˇ zhangˇ
ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ ㄓㄤˇ

理長

liˇ zhangˇ
ㄌㄧˇ ㄓㄤˇ
Squad leader, Class leader, Class monitor
ban¯ zhangˇ
ㄅㄢ ㄓㄤˇ

班長

ban¯ zhangˇ
ㄅㄢ ㄓㄤˇ
Grow, Rise, Increase
zeng¯ zhangˋ
ㄗㄥ ㄓㄤˋ

增長

zeng¯ zhangˋ
ㄗㄥ ㄓㄤˋ
Increase knowledge
zeng¯ zhangˇ zhi¯ shiˋ
ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄓ ㄕˋ

增長

zeng¯ zhangˇ
ㄗㄥ ㄓㄤˇ
Expertise, Forte
zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

專長

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
Mechanical knowledge, Mechanical expertise
ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

專長

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

專長

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
Speciality
xiangˋ zhuan¯ changˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

專長

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
Longer, Longer lasting
jiaoˋ changˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄔㄤˊ

較長

jiaoˋ changˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄔㄤˊ
Principle
xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ

校長

xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ
Too long
taiˋ changˊ
ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ

太長

taiˋ changˊ
ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ
Excel, Be good at
shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Excel at, Be good at
shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Articulate, Good with words
shanˋ changˊ biaoˇ daˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
He was good at his job, He was good at what he did
ta¯ henˇ shanˋ changˊ fen¯ neiˋ de˙ gong¯ zuoˋ
ㄊㄚ ㄏㄣˇ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄈㄣ ㄋㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Not very articulate, Not very good with words
buˋ zenˇ me˙ shanˋ changˊ biaoˇ daˊ
ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Great, Really good
fei¯ changˊ shanˋ changˊ
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Really good at guessing things
fei¯ changˊ shanˋ changˊ cai¯ dong¯ xi¯
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄘㄞ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Not very good at
buˊ taiˋ shanˋ changˊ
ㄅㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Best at (doing)
zuiˋ shanˋ changˊ
ㄗㄨㄟˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Best at doing
zuiˋ shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

擅長

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Extend, Lengthen
la¯ changˊ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ

拉長

la¯ changˊ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ
Extend to
la¯ changˊ daoˋ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ

拉長

la¯ changˊ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ
Board chairman, Chairman of the board
liˇ shiˋ zhangˇ
ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ

事長

shiˋ zhangˇ
ㄕˋ ㄓㄤˇ
Long tail
changˊ weiˇ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ

长尾

changˊ weiˇ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ
Alternate name for blue magpie (long tailed mountain lady)
changˊ weiˇ shan¯ niangˊ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄕㄢ ㄋㄧㄤˊ

长尾

changˊ weiˇ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ
Kneel upright
changˊ guiˋ
ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˋ

长跪

changˊ guiˋ
ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˋ
Put to sleep for a long time, Never wake up
changˊ mianˊ
ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ

长眠

changˊ mianˊ
ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ
Anatomy-muscle: adductor longus
neiˋ shou¯ changˊ ji¯
ㄋㄟˋ ㄕㄡ ㄔㄤˊ ㄐㄧ

长肌

changˊ ji¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧ
Anatomy-muscle: peroneus longus
feiˊ changˊ ji¯
ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ ㄐㄧ

长肌

changˊ ji¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧ
Sprout, Grow
zhangˇ chu¯
ㄓㄤˇ ㄔㄨ

长出

zhangˇ chu¯
ㄓㄤˇ ㄔㄨ
Sprouted
zhangˇ chu¯ le˙
ㄓㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄜ˙

长出

zhangˇ chu¯
ㄓㄤˇ ㄔㄨ
Long line, Long thread
changˊ xianˋ
ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

长线

changˊ xianˋ
ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ
A long silver colored thread
yiˋ tiaoˊ yinˊ seˋ de˙ changˊ xianˋ
ㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

长线

changˊ xianˋ
ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ
Grown
zhangˇ le˙
ㄓㄤˇ ㄌㄜ˙

长了

zhangˇ le˙
ㄓㄤˇ ㄌㄜ˙
Grew boobs, Got boobs
changˊ le˙ xiong¯ buˋ
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙ ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ

长了

changˊ le˙
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙
Too long
taiˋ changˊ le˙
ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙

长了

changˊ le˙
ㄔㄤˊ ㄌㄜ˙
Long
changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long
changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Thin and long
xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄧㄡˋ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Thin and long
xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄧㄡˋ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long
changˊ changˊ de˙
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long queue, Long line up, Long line
changˊ changˊ de˙ duiˋ wuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
A long piece of wood
yiˋ gen¯ changˊ changˊ de˙ muˋ touˊ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄊㄡˊ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long
changˊ changˊ de˙
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Long queue, Long line up, Long line
changˊ changˊ de˙ duiˋ wuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
A long piece of wood
yiˋ gen¯ changˊ changˊ de˙ muˋ touˊ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄊㄡˊ

长长

changˊ changˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ
Hair so long it passes the waist
changˊ faˋ guoˋ yao¯
ㄔㄤˊ ㄈㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧㄠ

长发

changˊ faˋ
ㄔㄤˊ ㄈㄚˋ
Long hair
touˊ changˊ faˇ
ㄊㄡˊ ㄔㄤˊ ㄈㄚˇ

长发

changˊ faˇ
ㄔㄤˊ ㄈㄚˇ
Beard, Long beard
changˊ ranˊ
ㄔㄤˊ ㄖㄢˊ

长髯

changˊ ranˊ
ㄔㄤˊ ㄖㄢˊ
Look, Like seem like
zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙

长得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
Handsome
zhangˇ de˙ tingˇ shuaiˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ

长得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
You look good
niˇ changˊ deˊ haoˇ kanˋ
ㄋㄧˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ

长得

changˊ deˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄜˊ
Looked like
zhangˇ de˙ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˋ

长得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
Immortal, Immortality
changˊ sheng¯
ㄔㄤˊ ㄕㄥ

长生

changˊ sheng¯
ㄔㄤˊ ㄕㄥ
Long time
changˊ jiuˇ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ

长久

changˊ jiuˇ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ
Long enough that
changˊ jiuˇ daoˋ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄠˋ

长久

changˊ jiuˇ
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ
Pole, Long pole
changˊ gan¯
ㄔㄤˊ ㄍㄢ

长竿

changˊ gan¯
ㄔㄤˊ ㄍㄢ
A thin long pole
yiˋ gen¯ xiˋ xiˋ de˙ changˊ gan¯
ㄧˋ ㄍㄣ ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˊ ㄍㄢ

长竿

changˊ gan¯
ㄔㄤˊ ㄍㄢ
Grow tall
zhangˇ gao¯
ㄓㄤˇ ㄍㄠ

长高

zhangˇ gao¯
ㄓㄤˇ ㄍㄠ
Slowly growing taller
manˋ manˋ de˙ zhangˇ gao¯
ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄤˇ ㄍㄠ

长高

zhangˇ gao¯
ㄓㄤˇ ㄍㄠ
Rectangle, Rectangular
changˊ fang¯ xingˊ
ㄔㄤˊ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ

长方

changˊ fang¯
ㄔㄤˊ ㄈㄤ
Long line up, Long queue
daˋ paiˊ changˊ longˊ
ㄉㄚˋ ㄆㄞˊ ㄔㄤˊ ㄌㄨㄥˊ

长龙

changˊ longˊ
ㄔㄤˊ ㄌㄨㄥˊ
Make a long story short
changˊ huaˋ duanˇ shuo¯
ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄨㄢˇ ㄕㄨㄛ

长话

changˊ huaˋ
ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ
Overgrown, Covered with
zhangˇ manˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ

长满

zhangˇ manˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ
Overgrown with grass
zhangˇ manˇ le˙ caoˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ ㄌㄜ˙ ㄘㄠˇ

长满

zhangˇ manˇ
ㄓㄤˇ ㄇㄢˇ
Yangtze river
changˊ jiang¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ

长江

changˊ jiang¯
ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

长的

changˊ de˙
ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙
Clothing: trousers, Pants
changˊ kuˋ
ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ

长裤

changˊ kuˋ
ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ
Long distance, Long haul
changˊ tuˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ

长途

changˊ tuˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ
Long distance travel
changˊ tuˊ jiao¯ tong¯ gong¯ juˋ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ

长途

changˊ tuˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ
Long term goal
changˊ yuanˇ muˋ biao¯
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

长远

changˊ yuanˇ
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ
Live longer (lit: walk a longer road)
zouˇ gengˋ changˊ yuanˇ de˙ luˋ
ㄗㄡˇ ㄍㄥˋ ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ

长远

changˊ yuanˇ
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ
Grown
zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ

长成

zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ
Length
changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ

长度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Mid-thigh length
changˊ duˋ daoˋ daˋ tuiˇ zhong¯ duanˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ

长度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Length
changˊ duˋ gao¯ daˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄍㄠ ㄉㄚˊ

长度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Commander, Superior, Superiors
zhangˇ guan¯
ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ

长官

zhangˇ guan¯
ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ
Long term
changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ

长期

changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ
Grow, Have, Become
zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙

长着

zhangˇ zhe˙
ㄓㄤˇ ㄓㄜ˙
Long head (muscle)
changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

长头

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Anatomy-muscle: biceps femoris long head
guˇ erˋ touˊ ji¯ changˊ touˊ
ㄍㄨˇ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

长头

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Anatomy-muscle: triceps brachii long head
gong¯ san¯ touˊ ji¯ changˊ touˊ
ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

长头

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Anatomy-muscle: biceps brachii long head
gong¯ erˋ touˊ ji¯ changˊ touˊ
ㄍㄨㄥ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ

长头

changˊ touˊ
ㄔㄤˊ ㄊㄡˊ
Turned and ran, Sped away
yangˊ changˊ erˊ quˋ
ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄦˊ ㄑㄩˋ

长而

changˊ erˊ
ㄔㄤˊ ㄦˊ
Long and wide
changˊ erˊ kuan¯
ㄔㄤˊ ㄦˊ ㄎㄨㄢ

长而

changˊ erˊ
ㄔㄤˊ ㄦˊ
Two long teeth
liangˇ ke¯ changˊ yaˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄎㄜ ㄔㄤˊ ㄧㄚˊ

长牙

changˊ yaˊ
ㄔㄤˊ ㄧㄚˊ
Nothing can grow
sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

长不

zhangˇ buˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ
Nothing can grow here
zheˋ liˇ sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

长不

zhangˇ buˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ
Unforeseen death
san¯ changˊ liangˇ duanˇ
ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ

长两

changˊ liangˇ
ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ
Strength, Forte
changˊ chuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄨˇ

长处

changˊ chuˇ
ㄔㄤˊ ㄔㄨˇ
Older or more senior than self
zhangˇ beiˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄟˋ

长辈

zhangˇ beiˋ
ㄓㄤˇ ㄅㄟˋ
A long list
yiˋ changˊ chuanˋ
ㄧˋ ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ

长串

changˊ chuanˋ
ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ
A long list of names
yiˋ changˊ chuanˋ haoˇ jiˇ ge˙ mingˊ ziˋ
ㄧˋ ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

长串

changˊ chuanˋ
ㄔㄤˊ ㄔㄨㄢˋ
The great wall of china
changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

长城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Outer wall, Fortification, The wall
jueˊ jingˋ changˊ chengˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

长城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Appearance
zhangˇ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

长相

zhangˇ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Bench
changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ

长椅

changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ
A bench
yiˋ zhang¯ changˊ yiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄔㄤˊ ㄧˇ

长椅

changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ
Sitting on the bench beside him
zuoˋ zaiˋ ta¯ shen¯ bian¯ changˊ yiˇ shangˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄧˇ ㄕㄤˋ

长椅

changˊ yiˇ
ㄔㄤˊ ㄧˇ
Grow up
zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ

长大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
Grown a little bigger
changˊ daˋ le˙ yiˋ dianˇ
ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

长大

changˊ daˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ
Grow big and strong
zhangˇ daˋ zhuoˊ zhuangˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ

长大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
As people get older
zaiˋ renˊ zhangˇ daˋ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ ㄓ ㄏㄡˋ

长大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
In some respects you are a lot older now
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ changˊ daˋ le˙ xuˇ duo¯
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

长大

changˊ daˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ
Have not grown bigger
meiˊ zhangˇ daˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ

长大

zhangˇ daˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ
Skill, Special skill, Ability
changˊ jiˋ
ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ

长技

changˊ jiˋ
ㄔㄤˊ ㄐㄧˋ
Chief
juˊ zhangˇ
ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ

局长

juˊ zhangˇ
ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ
Fire marshal
xiao¯ fangˊ juˊ juˊ zhangˇ
ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄐㄩˊ ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ

局长

juˊ zhangˇ
ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ
Secretly grow and develop
qianˊ zi¯ anˋ zhangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄗ ㄢˋ ㄓㄤˇ

暗长

anˋ zhangˇ
ㄢˋ ㄓㄤˇ
Duration
shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ

时长

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Long and thin
xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ

细长

xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ
Team leader
zuˇ zhangˇ
ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ

组长

zuˇ zhangˇ
ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ
Quite long
manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ

蛮长

manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ
Quite (a) long
manˊ changˊ yiˊ duanˋ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

蛮长

manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ
Quite a distance, Quite a ways
manˊ changˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

蛮长

manˊ changˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ
Extend, Stretch out
yanˊ changˊ
ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ

延长

yanˊ changˊ
ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ
To work to the best of one's ability
jinˋ qiˊ suoˇ changˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ ㄔㄤˊ

所长

suoˇ changˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄔㄤˊ
Slender, Long, Tall and thin
xiu¯ changˊ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ

修长

xiu¯ changˊ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ
Long legs
xiu¯ changˊ shuang¯ jiaoˇ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ

修长

xiu¯ changˊ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ
Stretch, Elongate, Lengthen
shen¯ changˊ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ

伸长

shen¯ changˊ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ
Stretched out an arm, Stretch the arms, Reached an arm out
shen¯ changˊ shouˇ biˋ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

伸长

shen¯ changˊ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ
Live, Grow, Develop
sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ

生长

sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ
Growth hormone
sheng¯ changˊ ji¯ suˋ
ㄕㄥ ㄔㄤˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ

生长

sheng¯ changˊ
ㄕㄥ ㄔㄤˊ
Live
sheng¯ zhangˇ de˙
ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙

生长

sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ
Spend my life
sheng¯ zhangˇ de˙ diˋ fang¯
ㄕㄥ ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

生长

sheng¯ zhangˇ
ㄕㄥ ㄓㄤˇ
Minister
buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ

部长

buˋ zhangˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ
Long explanation
huaˋ changˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˊ

话长

huaˋ changˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˊ
Infinite, Endless, Unbound
manˋ changˊ
ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ

漫长

manˋ changˊ
ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ
Wavelength
bo¯ changˊ
ㄅㄛ ㄔㄤˊ

波长

bo¯ changˊ
ㄅㄛ ㄔㄤˊ
Teacher
shi¯ zhangˇ
ㄕ ㄓㄤˇ

师长

shi¯ zhangˇ
ㄕ ㄓㄤˇ
Captain (naval)
jianˋ zhangˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ

舰长

jianˋ zhangˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ
Chief operating officer
yingˊ yunˋ zhangˇ
ㄧㄥˊ ㄩㄣˋ ㄓㄤˇ

运长

yunˋ zhangˇ
ㄩㄣˋ ㄓㄤˇ
Growth, Grow up, Get bigger
chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成长

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Gestate
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成长

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Skinny, Lean, Narrow, Slender
shouˋ changˊ
ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ

瘦长

shouˋ changˊ
ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ
Parents, Head of a family, Head of household
jia¯ zhangˇ
ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ

家长

jia¯ zhangˇ
ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ
Last for, Entire length, Entire duration
quanˊ changˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ

全长

quanˊ changˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ
Was originally intended to last for 31 days
yuanˊ dingˋ quanˊ changˊ san¯ shiˊ yi¯ riˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄙㄢ ㄕˊ ㄧ ㄖˋ

全长

quanˊ changˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ
Sheriff
jingˇ changˊ
ㄐㄧㄥˇ ㄔㄤˊ

警长

jingˇ changˊ
ㄐㄧㄥˇ ㄔㄤˊ
Short, Not long
buˋ changˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ

不长

buˋ changˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ
Hire or take on someone based on their good points while ignoring their bad points, Hire based on merit
sheˇ duanˇ quˇ changˊ
ㄕㄜˇ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ

取长

quˇ changˊ
ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ
Head nurse
huˋ liˇ zhangˇ
ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ ㄓㄤˇ

理长

liˇ zhangˇ
ㄌㄧˇ ㄓㄤˇ
Squad leader, Class leader, Class monitor
ban¯ zhangˇ
ㄅㄢ ㄓㄤˇ

班长

ban¯ zhangˇ
ㄅㄢ ㄓㄤˇ
Grow, Rise, Increase
zeng¯ zhangˋ
ㄗㄥ ㄓㄤˋ

增长

zeng¯ zhangˋ
ㄗㄥ ㄓㄤˋ
Increase knowledge
zeng¯ zhangˇ zhi¯ shiˋ
ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄓ ㄕˋ

增长

zeng¯ zhangˇ
ㄗㄥ ㄓㄤˇ
Expertise, Forte
zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

专长

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
Mechanical knowledge, Mechanical expertise
ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

专长

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

专长

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
Speciality
xiangˋ zhuan¯ changˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

专长

zhuan¯ changˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ
Longer, Longer lasting
jiaoˋ changˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄔㄤˊ

较长

jiaoˋ changˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄔㄤˊ
Principle
xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ

校长

xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ
Too long
taiˋ changˊ
ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ

太长

taiˋ changˊ
ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ
Excel, Be good at
shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Excel at, Be good at
shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Articulate, Good with words
shanˋ changˊ biaoˇ daˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
He was good at his job, He was good at what he did
ta¯ henˇ shanˋ changˊ fen¯ neiˋ de˙ gong¯ zuoˋ
ㄊㄚ ㄏㄣˇ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄈㄣ ㄋㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Not very articulate, Not very good with words
buˋ zenˇ me˙ shanˋ changˊ biaoˇ daˊ
ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Great, Really good
fei¯ changˊ shanˋ changˊ
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Really good at guessing things
fei¯ changˊ shanˋ changˊ cai¯ dong¯ xi¯
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄘㄞ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Not very good at
buˊ taiˋ shanˋ changˊ
ㄅㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Best at (doing)
zuiˋ shanˋ changˊ
ㄗㄨㄟˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Best at doing
zuiˋ shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

擅长

shanˋ changˊ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ
Extend, Lengthen
la¯ changˊ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ

拉长

la¯ changˊ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ
Extend to
la¯ changˊ daoˋ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ

拉长

la¯ changˊ
ㄌㄚ ㄔㄤˊ
Board chairman, Chairman of the board
liˇ shiˋ zhangˇ
ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ

事长

shiˋ zhangˇ
ㄕˋ ㄓㄤˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
長.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)