Double,
Pair
shuang¯ ㄕㄨㄤ¯
oge
ee

(T)(S)

[pinyin]:
shuang¯
[zhuyin]:
ㄕㄨㄤ¯

Double, Pair, Two, Both, Mw: For Paired Objects

18 strokes, Radical: 隹, 172
cangjie (T) input code:
o
g
e
cangjie (S) input code:
e
e

Words containing 雙, TOC

Both arms
shuang¯ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄧˋ

雙臂

shuang¯ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄧˋ
Eyes, Both eyes
shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened both eyes
zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He opened his eyes
ta¯ zhang¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened his eyes
ta¯ zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Closed both eyes
biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He closed his eyes
ta¯ biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Staring with eyes wide open
dengˋ daˋ shuang¯ yanˇ
ㄉㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Close both eyes, Closed both eyes
biˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Legs, Both legs
shuang¯ tuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ

雙腿

shuang¯ tuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ
Yoga: seated forward bend, Yoga: paschimottanasana
shuang¯ tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊ qu¯ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄊㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ ㄕˋ

雙腿

shuang¯ tuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ
Both feet
shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ

雙腳

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Yoga: inverted two legged staff pose, Yoga: dwi pada viparita dandasana
shuang¯ jiaoˇ neiˋ shou¯ zhiˊ gunˋ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄋㄟˋ ㄕㄡ ㄓˊ ㄍㄨㄣˋ ㄕˋ

雙腳

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Long legs
xiu¯ changˊ shuang¯ jiaoˇ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ

雙腳

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Tai-ji: both fists pierce ears
shuang¯ feng¯ guanˋ erˇ
ㄕㄨㄤ ㄈㄥ ㄍㄨㄢˋ ㄦˇ

雙峰

shuang¯ feng¯
ㄕㄨㄤ ㄈㄥ
Located above the double sink
zaiˋ shuang¯ shuiˇ caoˊ zhengˋ shangˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

雙水

shuang¯ shuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ

雙子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

雙子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Double edged
shuang¯ renˋ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ

雙刃

shuang¯ renˋ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ
Twin engined
shuang¯ yinˇ qingˊ
ㄕㄨㄤ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ

雙引

shuang¯ yinˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄣˇ
Lips stretched back into a grin
shuang¯ chunˊ xiangˋ houˋ lieˇ kai¯
ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄝˇ ㄎㄞ

雙唇

shuang¯ chunˊ
ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ
Each pair(s) of (hands, Eyes, Ears, Shoes), Every, All
shuang¯ shuang¯ dou¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄤ ㄉㄡ

雙雙

shuang¯ shuang¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄤ
Double, Twice
shuang¯ beiˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ

雙倍

shuang¯ beiˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ
Double the amount, Twice the amount
shuang¯ beiˋ de˙
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄉㄜ˙

雙倍

shuang¯ beiˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ
Both hands
shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped, Fingers interlaced
shuang¯ shouˇ jiao¯ cha¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped
shuang¯ shouˇ jiao¯ woˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄨㄛˋ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Covering their face with their hands, Hands over their face
shuang¯ shouˇ yanˇ lianˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Reached out with both hands
shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Holding out both hands towards him
chaoˊ ta¯ shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄔㄠˊ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Raise both hands, Raised both hands
juˇ qiˇ shuang¯ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Arms, Both arms
shuang¯ shouˇ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Yoga: wide leg standing forward bend, Yoga: prasaritta padottanasana
shuang¯ jiaoˇ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄕˋ

雙角

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Yoga: twisting wide leg pose, Yoga: privrtta prasaritta padottanasana
niuˇ zhuanˇ shuang¯ jiaoˇ shiˋ
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄕˋ

雙角

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Zodiac: pisces
shuang¯ yuˊ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ

雙魚

shuang¯ yuˊ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ
Zodiac: pisces
shuang¯ yuˊ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ

雙魚

shuang¯ yuˊ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ
Two people, Two person
shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ

雙人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Love-seat, Two person couch
shuang¯ renˊ sha¯ fa¯
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄕㄚ ㄈㄚ

雙人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Two person bed, Double bed
shuang¯ renˊ chuangˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ

雙人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Bunk beds, Bunks
shangˋ xiaˋ pu¯ shuang¯ renˊ chuangˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄆㄨ ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ

雙人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Six pairs of sneakers
liuˋ shuang¯ qiuˊ xieˊ
ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ

雙球

shuang¯ qiuˊ
ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ
Each pair(s) of (hands, Eyes, Ears, Shoes), Every, All
shuang¯ shuang¯ dou¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄤ ㄉㄡ

雙都

shuang¯ dou¯
ㄕㄨㄤ ㄉㄡ
That pair
neiˋ shuang¯
ㄋㄟˋ ㄕㄨㄤ

那雙

neiˋ shuang¯
ㄋㄟˋ ㄕㄨㄤ
Those blue eyes
naˋ shuang¯ lanˊ yanˇ mouˊ
ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄌㄢˊ ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ

那雙

naˋ shuang¯
ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ
Peerless, Unique, Without equal
wuˊ shuang¯
ㄨˊ ㄕㄨㄤ

無雙

wuˊ shuang¯
ㄨˊ ㄕㄨㄤ
Unique, Special, Unequalled
bingˋ shiˋ wuˊ shuang¯
ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ ㄨˊ ㄕㄨㄤ

無雙

wuˊ shuang¯
ㄨˊ ㄕㄨㄤ
This pair
zheiˋ shuang¯
ㄓㄟˋ ㄕㄨㄤ

這雙

zheiˋ shuang¯
ㄓㄟˋ ㄕㄨㄤ
This pair of shoes
zheˋ shuang¯ xieˊ zi˙
ㄓㄜˋ ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙

這雙

zheˋ shuang¯
ㄓㄜˋ ㄕㄨㄤ
A pair (of)
yiˋ shuang¯
ㄧˋ ㄕㄨㄤ

一雙

yiˋ shuang¯
ㄧˋ ㄕㄨㄤ
Both arms
shuang¯ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄧˋ

双臂

shuang¯ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄧˋ
Eyes, Both eyes
shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened both eyes
zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He opened his eyes
ta¯ zhang¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened his eyes
ta¯ zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Closed both eyes
biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He closed his eyes
ta¯ biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Staring with eyes wide open
dengˋ daˋ shuang¯ yanˇ
ㄉㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Close both eyes, Closed both eyes
biˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Legs, Both legs
shuang¯ tuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ

双腿

shuang¯ tuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ
Yoga: seated forward bend, Yoga: paschimottanasana
shuang¯ tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊ qu¯ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄊㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ ㄕˋ

双腿

shuang¯ tuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ
Both feet
shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ

双脚

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Yoga: inverted two legged staff pose, Yoga: dwi pada viparita dandasana
shuang¯ jiaoˇ neiˋ shou¯ zhiˊ gunˋ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄋㄟˋ ㄕㄡ ㄓˊ ㄍㄨㄣˋ ㄕˋ

双脚

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Long legs
xiu¯ changˊ shuang¯ jiaoˇ
ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ

双脚

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Tai-ji: both fists pierce ears
shuang¯ feng¯ guanˋ erˇ
ㄕㄨㄤ ㄈㄥ ㄍㄨㄢˋ ㄦˇ

双峰

shuang¯ feng¯
ㄕㄨㄤ ㄈㄥ
Located above the double sink
zaiˋ shuang¯ shuiˇ caoˊ zhengˋ shangˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

双水

shuang¯ shuiˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ

双子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

双子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Double edged
shuang¯ renˋ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ

双刃

shuang¯ renˋ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ
Twin engined
shuang¯ yinˇ qingˊ
ㄕㄨㄤ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ

双引

shuang¯ yinˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄣˇ
Lips stretched back into a grin
shuang¯ chunˊ xiangˋ houˋ lieˇ kai¯
ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄝˇ ㄎㄞ

双唇

shuang¯ chunˊ
ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ
Each pair(s) of (hands, Eyes, Ears, Shoes), Every, All
shuang¯ shuang¯ dou¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄤ ㄉㄡ

双双

shuang¯ shuang¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄤ
Double, Twice
shuang¯ beiˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ

双倍

shuang¯ beiˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ
Double the amount, Twice the amount
shuang¯ beiˋ de˙
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄉㄜ˙

双倍

shuang¯ beiˋ
ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ
Both hands
shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped, Fingers interlaced
shuang¯ shouˇ jiao¯ cha¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped
shuang¯ shouˇ jiao¯ woˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄨㄛˋ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Covering their face with their hands, Hands over their face
shuang¯ shouˇ yanˇ lianˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Reached out with both hands
shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Holding out both hands towards him
chaoˊ ta¯ shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄔㄠˊ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Raise both hands, Raised both hands
juˇ qiˇ shuang¯ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Arms, Both arms
shuang¯ shouˇ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Yoga: wide leg standing forward bend, Yoga: prasaritta padottanasana
shuang¯ jiaoˇ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄕˋ

双角

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Yoga: twisting wide leg pose, Yoga: privrtta prasaritta padottanasana
niuˇ zhuanˇ shuang¯ jiaoˇ shiˋ
ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄕˋ

双角

shuang¯ jiaoˇ
ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ
Zodiac: pisces
shuang¯ yuˊ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ

双鱼

shuang¯ yuˊ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ
Zodiac: pisces
shuang¯ yuˊ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ

双鱼

shuang¯ yuˊ
ㄕㄨㄤ ㄩˊ
Two people, Two person
shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ

双人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Love-seat, Two person couch
shuang¯ renˊ sha¯ fa¯
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄕㄚ ㄈㄚ

双人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Two person bed, Double bed
shuang¯ renˊ chuangˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ

双人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Bunk beds, Bunks
shangˋ xiaˋ pu¯ shuang¯ renˊ chuangˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄆㄨ ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ

双人

shuang¯ renˊ
ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ
Six pairs of sneakers
liuˋ shuang¯ qiuˊ xieˊ
ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ

双球

shuang¯ qiuˊ
ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ
Each pair(s) of (hands, Eyes, Ears, Shoes), Every, All
shuang¯ shuang¯ dou¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄤ ㄉㄡ

双都

shuang¯ dou¯
ㄕㄨㄤ ㄉㄡ
That pair
neiˋ shuang¯
ㄋㄟˋ ㄕㄨㄤ

那双

neiˋ shuang¯
ㄋㄟˋ ㄕㄨㄤ
Those blue eyes
naˋ shuang¯ lanˊ yanˇ mouˊ
ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄌㄢˊ ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ

那双

naˋ shuang¯
ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ
Peerless, Unique, Without equal
wuˊ shuang¯
ㄨˊ ㄕㄨㄤ

无双

wuˊ shuang¯
ㄨˊ ㄕㄨㄤ
Unique, Special, Unequalled
bingˋ shiˋ wuˊ shuang¯
ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ ㄨˊ ㄕㄨㄤ

无双

wuˊ shuang¯
ㄨˊ ㄕㄨㄤ
This pair
zheiˋ shuang¯
ㄓㄟˋ ㄕㄨㄤ

这双

zheiˋ shuang¯
ㄓㄟˋ ㄕㄨㄤ
This pair of shoes
zheˋ shuang¯ xieˊ zi˙
ㄓㄜˋ ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙

这双

zheˋ shuang¯
ㄓㄜˋ ㄕㄨㄤ
A pair (of)
yiˋ shuang¯
ㄧˋ ㄕㄨㄤ

一双

yiˋ shuang¯
ㄧˋ ㄕㄨㄤ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
雙.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)