Shake,
Quake
zhenˋ ㄓㄣˋ
mbmmv
mbmmv

(T)(S)

[pinyin]:
zhenˋ
[zhuyin]:
ㄓㄣˋ

Shake, Quake, Tremor, Tremble, Shock, Excite, Trigram: Thunder

15 strokes, Radical: 雨, 173
cangjie (T) input code:
m
b
m
m
v
cangjie (S) input code:
m
b
m
m
v

Words containing 震, TOC

Shake, Wobble, Tremor, Tremors
zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震動

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Camera shake
xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震動

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Prevent camera shake, Prevent camera from shaking
biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震動

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Preventing camera shake
fangˊ zhiˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震動

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Shake, Wobble, Tremor
zhenˋ zhanˋ
ㄓㄣˋ ㄓㄢˋ

震顫

zhenˋ zhanˋ
ㄓㄣˋ ㄓㄢˋ
Terrified
zhenˋ juˋ
ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ

震懼

zhenˋ juˋ
ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ
Source of seismic activity
zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ

震源

zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ
Seismic data, Seismic readings
zhenˋ yuanˊ zhiˇ shuˋ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ

震源

zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ
Seismic
zhenˋ yuanˊ de˙
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙

震源

zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ
Shocked, Shocking, Feel shock
zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ

震驚

zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ
Shocking, Suprising
lingˋ renˊ zhenˋ jing¯
ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ

震驚

zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ
Often shocking
jing¯ changˊ lingˋ renˊ zhenˋ jing¯
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ

震驚

zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ
Ear splitting
zhenˋ erˇ yuˋ longˊ
ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ

震耳

zhenˋ erˇ
ㄓㄣˋ ㄦˇ
Ear splitting
zhenˋ erˇ yuˋ longˊ de˙
ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄜ˙

震耳

zhenˋ erˇ
ㄓㄣˋ ㄦˇ
Deafening
zhenˋ erˇ yuˋ longˊ
ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ

震耳

zhenˋ erˇ
ㄓㄣˋ ㄦˇ
Epicenter
zhenˋ yang¯
ㄓㄣˋ ㄧㄤ

震央

zhenˋ yang¯
ㄓㄣˋ ㄧㄤ
Epicenter (of an earthquake or earth tremor)
zhenˋ zhong¯
ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ

震中

zhenˋ zhong¯
ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ
Earthquake
qiangˊ zhenˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ

強震

qiangˊ zhenˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ
After shock
yuˊ zhenˋ
ㄩˊ ㄓㄣˋ

餘震

yuˊ zhenˋ
ㄩˊ ㄓㄣˋ
Earthquake, Tremors
diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

地震

diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ
An earthquake
yiˋ changˇ diˋ zhenˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

地震

diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ
Seismic
diˋ zhenˋ bo¯
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄅㄛ

地震

diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ
Shake, Wobble, Tremor, Tremors
zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震动

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Camera shake
xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震动

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Prevent camera shake, Prevent camera from shaking
biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震动

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Preventing camera shake
fangˊ zhiˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

震动

zhenˋ dongˋ
ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ
Shake, Wobble, Tremor
zhenˋ zhanˋ
ㄓㄣˋ ㄓㄢˋ

震颤

zhenˋ zhanˋ
ㄓㄣˋ ㄓㄢˋ
Terrified
zhenˋ juˋ
ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ

震惧

zhenˋ juˋ
ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ
Source of seismic activity
zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ

震源

zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ
Seismic data, Seismic readings
zhenˋ yuanˊ zhiˇ shuˋ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ

震源

zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ
Seismic
zhenˋ yuanˊ de˙
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙

震源

zhenˋ yuanˊ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ
Shocked, Shocking, Feel shock
zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ

震惊

zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ
Shocking, Suprising
lingˋ renˊ zhenˋ jing¯
ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ

震惊

zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ
Often shocking
jing¯ changˊ lingˋ renˊ zhenˋ jing¯
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ

震惊

zhenˋ jing¯
ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ
Ear splitting
zhenˋ erˇ yuˋ longˊ
ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ

震耳

zhenˋ erˇ
ㄓㄣˋ ㄦˇ
Ear splitting
zhenˋ erˇ yuˋ longˊ de˙
ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄜ˙

震耳

zhenˋ erˇ
ㄓㄣˋ ㄦˇ
Deafening
zhenˋ erˇ yuˋ longˊ
ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ

震耳

zhenˋ erˇ
ㄓㄣˋ ㄦˇ
Epicenter
zhenˋ yang¯
ㄓㄣˋ ㄧㄤ

震央

zhenˋ yang¯
ㄓㄣˋ ㄧㄤ
Epicenter (of an earthquake or earth tremor)
zhenˋ zhong¯
ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ

震中

zhenˋ zhong¯
ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ
Earthquake
qiangˊ zhenˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ

强震

qiangˊ zhenˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ
After shock
yuˊ zhenˋ
ㄩˊ ㄓㄣˋ

余震

yuˊ zhenˋ
ㄩˊ ㄓㄣˋ
Earthquake, Tremors
diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

地震

diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ
An earthquake
yiˋ changˇ diˋ zhenˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

地震

diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ
Seismic
diˋ zhenˋ bo¯
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄅㄛ

地震

diˋ zhenˋ
ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
震.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)