Surface,
Plane
mianˋ ㄇㄧㄢˋ
mwsl
mwsl

(T)(S)

[pinyin]:
mianˋ
[zhuyin]:
ㄇㄧㄢˋ

Radical: 176, Surface, Plane, Face, Flat, Side, Aspect, Dimension, Mw: For Flat Objects

9 strokes, Radical: 面, 176
cangjie (T) input code:
m
w
s
l
cangjie (S) input code:
m
w
s
l

Words containing 面, TOC

Down side
fuˋ mianˋ yingˇ xiangˇ
ㄈㄨˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

面影

mianˋ yingˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄧㄥˇ
Face, Appearance
mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ

面目

mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ
Mask, Visor, Face shield
mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ

面罩

mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ
Masked, Mask wearing
daiˋ mianˋ zhaoˋ de˙
ㄉㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄜ˙

面罩

mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ
Wearing oxygen masks
daiˋ yangˇ qiˋ mianˋ zhaoˋ
ㄉㄞˋ ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ

面罩

mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ
Mask, Masked
mianˋ juˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ

面具

mianˋ juˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ
Gas mask
fangˊ duˊ mianˋ juˋ
ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ

面具

mianˋ juˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ
Veil
mianˋ sha¯
ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ

面紗

mianˋ sha¯
ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ
Meets face to face
huiˋ mianˋ le˙
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

面了

mianˋ le˙
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙
Recover one's honor
zhui¯ huiˊ mianˋ ziˇ de˙
ㄓㄨㄟ ㄏㄨㄟˊ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ ㄉㄜ˙

面子

mianˋ ziˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ
Face of a person, Face
mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
So many faces, All those faces
naˋ me˙ duo¯ zhang¯ mianˋ kongˇ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
Confront, Face (to face)
mianˋ linˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ

面臨

mianˋ linˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ
In the face of adversity a brave man shows no fear, A brave man smiles in the face of adversity
yiˋ ge˙ yongˇ ganˇ de˙ renˊ mianˋ linˊ kuˇ nanˊ erˊ mianˋ wuˊ juˋ seˋ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨˇ ㄋㄢˊ ㄦˊ ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ ㄐㄩˋ ㄙㄜˋ

面臨

mianˋ linˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ
Face, Appearance
mianˋ maoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ

面貌

mianˋ maoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ
True face
zhen¯ zhengˋ mianˋ maoˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ

面貌

mianˋ maoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ
Area
mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ

面積

mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ
Area under cultivation
geng¯ diˋ mianˋ ji¯
ㄍㄥ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ

面積

mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ
Large area
daˋ mianˋ ji¯
ㄉㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ

面積

mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ
In the face of adversity a brave man shows no fear, A brave man smiles in the face of adversity
yiˋ ge˙ yongˇ ganˇ de˙ renˊ mianˋ linˊ kuˇ nanˊ erˊ mianˋ wuˊ juˋ seˋ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨˇ ㄋㄢˊ ㄦˊ ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ ㄐㄩˋ ㄙㄜˋ

面無

mianˋ wuˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ
Interview, Audition
mianˋ shiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ

面試

mianˋ shiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ
Paid audition, Paid interview
geiˇ xin¯ de˙ mianˋ shiˋ
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ

面試

mianˋ shiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ
Discuss, Interview, Meeting
mianˋ tanˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ

面談

mianˋ tanˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ
Have a meeting, Have a discussion
dang¯ mianˋ tanˊ
ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ

面談

mianˋ tanˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ
Faced
mianˋ xiangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

面向

mianˋ xiangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Faced east
mianˋ xiangˋ dong¯ bian¯
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

面向

mianˋ xiangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Face, Facial features, Countenance
mianˋ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ

面容

mianˋ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ
In front of
mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Say in front of
mianˋ qianˊ shuo¯ qiˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄑㄧˇ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of you
zaiˋ niˇ mianˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of him
ta¯ mianˋ qianˊ
ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Pushed the binder in front of him, Pushed the binder towards him
baˇ jia¯ ziˇ tui¯ daoˋ ta¯ mianˋ qianˊ
ㄅㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄊㄨㄟ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Look ashamed
manˇ mianˋ xiu¯ kuiˋ
ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ

面羞

mianˋ xiu¯
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ
Face, Facing, Confront, Confronting
mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

面對

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Squarely opposite, Directly opposite, Directly facing
zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

面對

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
He turned his face directly opposite
ta¯ baˇ lianˇ zhuanˇ guoˋ quˋ zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄊㄚ ㄅㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

面對

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Turned back to face
zhuanˇ huiˊ quˋ mianˋ duiˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

面對

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Turned back to face him
zhuanˇ huiˊ quˋ mianˋ duiˋ ta¯
ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ

面對

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Confrontational
mianˋ duiˋ de˙
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

面對

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
View from different angles, Get different perspectives, Different points of view
mianˋ mianˋ guan¯
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ

面觀

mianˋ guan¯
ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ
View from different angles, Get different perspectives, Different points of view
mianˋ mianˋ guan¯
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ

面面

mianˋ mianˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
On the water, On the surface of the water
zaiˋ shuiˇ mianˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ

面上

mianˋ shangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ
Lying face down, Prone
mianˋ chaoˊ xiaˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄚˋ

面朝

mianˋ chaoˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ
Smiling
mianˋ daiˋ weiˊ xiaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ

面帶

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Face showing a sad countenance, Sad face
mianˋ daiˋ chouˊ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄔㄡˊ ㄖㄨㄥˊ

面帶

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Face showing a sickly countenance, Sickly looking expression
mianˋ daiˋ bingˋ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨㄥˊ

面帶

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Fresh faced
mianˋ daiˋ zhiˋ qiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄑㄧˋ

面帶

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Smiling face, Happy face
mianˋ daiˋ xiaoˋ yiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ

面帶

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Mostly smiling
daˋ duo¯ shuˋ mianˋ daiˋ weiˊ xiaoˋ
ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ

面帶

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Four sided
siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
All around, All directions
siˋ mianˋ ba¯ fang¯
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄚ ㄈㄤ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Supporting columns on four sides
siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Look far in all directions, See far in all directions
xiangˋ siˋ mianˋ yuanˇ wangˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩㄢˇ ㄨㄤˋ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Situation
juˊ mianˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ

局面

juˊ mianˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ
Situation getting out of control
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕ ㄎㄨㄥˋ

局面

juˊ mianˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ
Road surface
luˋ mianˋ
ㄌㄨˋ ㄇㄧㄢˋ

路面

luˋ mianˋ
ㄌㄨˋ ㄇㄧㄢˋ
Meet, Get together
jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
To hear of someone's reputation is not the same as knowing them
wenˊ mingˊ buˋ ruˊ jianˋ mianˋ
ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Meet you
gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
(to) meet you here
zaiˋ zheˋ liˇ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Wants to meet with you as soon as possible
xiangˇ jinˋ kuaiˋ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Meet me
gen¯ woˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
It's been a while! long time no see!
henˇ jiuˇ meiˊ jianˋ mianˋ le˙
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
As soon as they met
ta¯ men˙ yiˋ jianˋ mianˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

見面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Honor, Dignity, Good looking, Elegant
tiˇ mianˋ
ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

體面

tiˇ mianˋ
ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Assume responsibility, Act on someone's behalf
chu¯ mianˋ
ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ

出面

chu¯ mianˋ
ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ
Walls
qiangˊ mianˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ

牆面

qiangˊ mianˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ
Following the water line
yanˊ zhe˙ shuiˇ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ

水面

shuiˇ mianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ
Back side, Reverse side, Opposite side, Turn away from, Turn back on
fanˇ mianˋ
ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ

反面

fanˇ mianˋ
ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ
Back side, Last part, Tail end
houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Back pocket
houˋ mianˋ kouˇ daiˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Behind the curtain(s)
lianˊ zi˙ houˋ mianˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Sitting in the back, Sat in the back
zuoˋ zaiˋ houˋ mianˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Sat all the way in the back
yiˊ luˋ zuoˋ zaiˋ houˋ mianˋ
ㄧˊ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
At the rear
houˋ mianˋ de˙
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Behind it
ta¯ houˋ mianˋ
ㄊㄚ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Directly behind
zhengˋ houˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

後面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Shave
xiu¯ mianˋ
ㄒㄧㄡ ㄇㄧㄢˋ

修面

xiu¯ mianˋ
ㄒㄧㄡ ㄇㄧㄢˋ
Side, Profile, Flank
ceˋ mianˋ
ㄘㄜˋ ㄇㄧㄢˋ

側面

ceˋ mianˋ
ㄘㄜˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside
waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside it was
waiˋ mianˋ haiˊ shiˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄞˊ ㄕˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Went outside, Walked outside
zouˇ daoˋ waiˋ mianˋ
ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside
waiˋ mianˋ de˙
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside, Outdoors
zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Sit outside, Sitting outside
zuoˋ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Often outside, Frequently outdoors
shiˊ changˊ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Many people sit outside
henˇ duo¯ minˊ zhongˋ zuoˋ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Usually there are lots of people sitting outside
pingˊ changˊ henˇ duo¯ minˊ zhongˋ zuoˋ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Anatomy-joint: joint facet
guan¯ jieˊ mianˋ
ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ

節面

jieˊ mianˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ
Book, Surface of (a) book
buˋ mianˋ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˋ

簿面

buˋ mianˋ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˋ
Market place, Business in general
shiˋ mianˋ
ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ

市面

shiˋ mianˋ
ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ
Aspect, Sphere, Field, Direction, Quarter, District, Topic, Subject, On one hand, On the other hand, In this respect, In that respect
fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
The talk, The birds and the bees
fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
The subject of the birds and the bees
fang¯ mianˋ de˙ huaˋ tiˊ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
Talked about a particular subject, Had the talk, Talked about the birds and the bees
tanˊ guoˋ naˋ fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄊㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In other aspects, In respect to other things
qiˊ ta¯ fang¯ mianˋ
ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
Useful in all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯ henˇ youˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In some respects, In some ways, From a certain point of view
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In some respects you are a lot older now
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ changˊ daˋ le˙ xuˇ duo¯
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
One side, On the one hand, but on the other hand…
yi¯ fang¯ mianˋ
ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
On the other hand, In other matters
lingˋ yiˋ fang¯ mianˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
Face
yanˊ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

顏面

yanˊ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Facial injury, Facial injuries
yanˊ mianˋ suoˇ shouˋ de˙ shang¯
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤ

顏面

yanˊ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Section
pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ

剖面

pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ
Axial section
zhouˊ xiangˋ pouˇ mianˋ
ㄓㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ

剖面

pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ
Vertical cross section, Longitudinal cross section
zong¯ pouˇ mianˋ
ㄗㄨㄥ ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ

剖面

pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ
Friendship, Regard for others
qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

情面

qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Not spare anyone's feelings
poˋ chuˊ qingˊ mianˋ
ㄆㄛˋ ㄔㄨˊ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

情面

qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Unrelenting, Ruthless, Unflinching
buˋ liuˊ qingˊ mianˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

情面

qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Sea surface
haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ

海面

haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ
Float up to sea surface
fuˊ chu¯ haiˇ mianˋ
ㄈㄨˊ ㄔㄨ ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ

海面

haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ
Ocean, Sea, Surface of the sea or ocean, Ocean surface, Sea surface
haiˇ mianˋ shangˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ

海面

haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ
Ocean surface
yangˊ mianˋ
ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ

洋面

yangˊ mianˋ
ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ
River surface
heˊ mianˋ
ㄏㄜˊ ㄇㄧㄢˋ

河面

heˊ mianˋ
ㄏㄜˊ ㄇㄧㄢˋ
Ship's deck
cang¯ mianˋ
ㄘㄤ ㄇㄧㄢˋ

艙面

cang¯ mianˋ
ㄘㄤ ㄇㄧㄢˋ
Within
liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Inside, Placed inside, Inside of which
liˇ mianˋ fangˋ zhe˙
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Took a step inside
wangˇ liˇ mianˋ kuaˋ yiˊ buˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄚˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Give him what's left in this can
baˇ zheˋ guanˋ liˇ mianˋ shengˋ xiaˋ de˙ geiˇ ta¯ ba˙
ㄅㄚˇ ㄓㄜˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄅㄚ˙

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Inside, Is inside
zaiˋ liˇ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Put in
fangˋ zaiˋ liˇ mianˋ
ㄈㄤˋ ㄗㄞˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

裡面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
We've met (before)
woˇ men˙ jianˋ guoˋ mianˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ

過面

guoˋ mianˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ
Head on
yingˊ mianˋ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

迎面

yingˊ mianˋ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Blew on my face
yingˊ mianˋ chui¯ laiˊ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄟ ㄌㄞˊ

迎面

yingˊ mianˋ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Interface, Connection
jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

介面

jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Interface language
jieˋ mianˋ yuˇ yanˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

介面

jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Selecting interface language
xuanˇ zeˊ jieˋ mianˋ yuˇ yanˊ
ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

介面

jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Overall, Comprehensive
quanˊ mianˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

全面

quanˊ mianˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Anatomy-bone-ref: tubercle of rib
leˋ guˇ xiaoˇ mianˋ
ㄌㄜˋ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ

小面

xiaoˇ mianˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ
Front, In front of, Front surface
qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Clothing: front pocket
qianˊ mianˋ kouˇ daiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
The person in front of him
zaiˋ ta¯ qianˊ mianˋ de˙ renˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
First
zuiˋ qianˊ mianˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Face to face
dang¯ mianˋ
ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ

當面

dang¯ mianˋ
ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ
Glossy
guang¯ mianˋ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ

光面

guang¯ mianˋ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ
Glossy paper
guang¯ mianˋ zhiˇ zhang¯
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓㄤ

光面

guang¯ mianˋ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ
Directly opposite
duiˋ mianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

對面

duiˋ mianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
Opposite my store
woˇ dianˋ de˙ duiˋ mianˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

對面

duiˋ mianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
An aspect, One side, At the same time, A (mirror)
yiˊ mianˋ
ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ

一面

yiˊ mianˋ
ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ
An old section of wall
yiˋ mianˋ laoˇ chengˊ qiangˊ
ㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ

一面

yiˋ mianˋ
ㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Facing a wall
chaoˊ yiˊ mianˋ qiangˊ
ㄔㄠˊ ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄤˊ

一面

yiˊ mianˋ
ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ
Page, Webpage
yeˋ mianˋ
ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

頁面

yeˋ mianˋ
ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Missing children page
shi¯ zong¯ erˊ tongˊ yeˋ mianˋ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

頁面

yeˋ mianˋ
ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Below, Bottom surface
xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

下面

xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Each of the following pictures
xiaˋ mianˋ meiˇ yiˋ fuˊ tuˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ

下面

xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
The following article
xiaˋ mianˋ zheiˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄟˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

下面

xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Front, Direct, Positive
zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Head to head, Confront (each other)
zhengˋ mianˋ jiao¯ feng¯
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Face down
zhengˋ mianˋ chaoˊ xiaˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄚˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Flat, Plane
pingˊ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

平面

pingˊ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Ocean surface
haiˇ pingˊ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

平面

pingˊ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Desktop
zhuo¯ mianˋ
ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ

桌面

zhuo¯ mianˋ
ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ
Above, On top of, On
shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
A roof above
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Sat on it, Sat down on it
zuoˋ daoˋ shangˋ mianˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄠˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
On (top of)
shangˋ mianˋ de˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Back
beiˋ mianˋ
ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

背面

beiˋ mianˋ
ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
Details on back (of page)
xiangˊ beiˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

背面

beiˋ mianˋ
ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
Unilateral, One-sided, Unfair
pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

片面

pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Casual acquaintance
pianˋ mianˋ zhi¯ jiao¯
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

片面

pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
One side of a story
pianˋ mianˋ zhi¯ yanˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄧㄢˊ

片面

pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
The south, Southern facing, South side
nanˊ mianˋ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

南面

nanˊ mianˋ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Cover, Book cover
feng¯ mianˋ
ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ

封面

feng¯ mianˋ
ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ
Open area, Open space
changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ

場面

changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ
Oily haired wrong doers
youˊ touˊ gouˋ mianˋ
ㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

垢面

gouˋ mianˋ
ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Ground, Earth's surface
diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Ground control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Ground control's
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
How far off the ground, How far from the ground
liˊ diˋ mianˋ duo¯ yuanˇ
ㄌㄧˊ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
What is on the ground below?, What is below us?
zhengˋ xiaˋ fang¯ diˋ mianˋ shangˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Moves towards the ground, Gets closer to the ground
kaoˋ jinˋ diˋ mianˋ
ㄎㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Towards the ground
xiangˋ diˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Surface
biaoˇ mianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ

表面

biaoˇ mianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

表面

biaoˇ mianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ
Screen, Plane of a picture, Picture
huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Mental picture
huaˋ mianˋ zaiˋ naoˇ haiˇ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Imagined, Pictured, Visualized
naoˇ haiˇ zhong¯ de˙ huaˋ mianˋ
ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Shooting settings, Picture taking settings
pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Changing shooting settings screen color
bianˋ gengˋ pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Control screen
kongˋ huaˋ mianˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Quick control screen
suˋ kongˋ huaˋ mianˋ
ㄙㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

畫面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Written communication
shu¯ mianˋ
ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ

書面

shu¯ mianˋ
ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ
Ellipsoid
tuoˇ mianˋ
ㄊㄨㄛˇ ㄇㄧㄢˋ

橢面

tuoˇ mianˋ
ㄊㄨㄛˇ ㄇㄧㄢˋ
Down side
fuˋ mianˋ yingˇ xiangˇ
ㄈㄨˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

面影

mianˋ yingˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄧㄥˇ
Face, Appearance
mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ

面目

mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ
Mask, Visor, Face shield
mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ

面罩

mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ
Masked, Mask wearing
daiˋ mianˋ zhaoˋ de˙
ㄉㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ ㄉㄜ˙

面罩

mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ
Wearing oxygen masks
daiˋ yangˇ qiˋ mianˋ zhaoˋ
ㄉㄞˋ ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ

面罩

mianˋ zhaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ
Mask, Masked
mianˋ juˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ

面具

mianˋ juˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ
Gas mask
fangˊ duˊ mianˋ juˋ
ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ

面具

mianˋ juˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ
Veil
mianˋ sha¯
ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ

面纱

mianˋ sha¯
ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ
Meets face to face
huiˋ mianˋ le˙
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

面了

mianˋ le˙
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙
Recover one's honor
zhui¯ huiˊ mianˋ ziˇ de˙
ㄓㄨㄟ ㄏㄨㄟˊ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ ㄉㄜ˙

面子

mianˋ ziˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ
Face of a person, Face
mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
So many faces, All those faces
naˋ me˙ duo¯ zhang¯ mianˋ kongˇ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
Confront, Face (to face)
mianˋ linˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ

面临

mianˋ linˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ
In the face of adversity a brave man shows no fear, A brave man smiles in the face of adversity
yiˋ ge˙ yongˇ ganˇ de˙ renˊ mianˋ linˊ kuˇ nanˊ erˊ mianˋ wuˊ juˋ seˋ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨˇ ㄋㄢˊ ㄦˊ ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ ㄐㄩˋ ㄙㄜˋ

面临

mianˋ linˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ
Face, Appearance
mianˋ maoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ

面貌

mianˋ maoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ
True face
zhen¯ zhengˋ mianˋ maoˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ

面貌

mianˋ maoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ
Area
mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ

面积

mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ
Area under cultivation
geng¯ diˋ mianˋ ji¯
ㄍㄥ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ

面积

mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ
Large area
daˋ mianˋ ji¯
ㄉㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ

面积

mianˋ ji¯
ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ
In the face of adversity a brave man shows no fear, A brave man smiles in the face of adversity
yiˋ ge˙ yongˇ ganˇ de˙ renˊ mianˋ linˊ kuˇ nanˊ erˊ mianˋ wuˊ juˋ seˋ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨˇ ㄋㄢˊ ㄦˊ ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ ㄐㄩˋ ㄙㄜˋ

面无

mianˋ wuˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄨˊ
Interview, Audition
mianˋ shiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ

面试

mianˋ shiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ
Paid audition, Paid interview
geiˇ xin¯ de˙ mianˋ shiˋ
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ

面试

mianˋ shiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ
Discuss, Interview, Meeting
mianˋ tanˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ

面谈

mianˋ tanˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ
Have a meeting, Have a discussion
dang¯ mianˋ tanˊ
ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ

面谈

mianˋ tanˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ
Faced
mianˋ xiangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

面向

mianˋ xiangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Faced east
mianˋ xiangˋ dong¯ bian¯
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

面向

mianˋ xiangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Face, Facial features, Countenance
mianˋ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ

面容

mianˋ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ
In front of
mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Say in front of
mianˋ qianˊ shuo¯ qiˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄑㄧˇ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of you
zaiˋ niˇ mianˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of him
ta¯ mianˋ qianˊ
ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Pushed the binder in front of him, Pushed the binder towards him
baˇ jia¯ ziˇ tui¯ daoˋ ta¯ mianˋ qianˊ
ㄅㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄊㄨㄟ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Look ashamed
manˇ mianˋ xiu¯ kuiˋ
ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ

面羞

mianˋ xiu¯
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ
Face, Facing, Confront, Confronting
mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

面对

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Squarely opposite, Directly opposite, Directly facing
zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

面对

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
He turned his face directly opposite
ta¯ baˇ lianˇ zhuanˇ guoˋ quˋ zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄊㄚ ㄅㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

面对

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Turned back to face
zhuanˇ huiˊ quˋ mianˋ duiˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

面对

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Turned back to face him
zhuanˇ huiˊ quˋ mianˋ duiˋ ta¯
ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ

面对

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
Confrontational
mianˋ duiˋ de˙
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

面对

mianˋ duiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ
View from different angles, Get different perspectives, Different points of view
mianˋ mianˋ guan¯
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ

面观

mianˋ guan¯
ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ
View from different angles, Get different perspectives, Different points of view
mianˋ mianˋ guan¯
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ

面面

mianˋ mianˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
On the water, On the surface of the water
zaiˋ shuiˇ mianˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ

面上

mianˋ shangˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ
Lying face down, Prone
mianˋ chaoˊ xiaˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄚˋ

面朝

mianˋ chaoˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ
Smiling
mianˋ daiˋ weiˊ xiaoˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ

面带

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Face showing a sad countenance, Sad face
mianˋ daiˋ chouˊ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄔㄡˊ ㄖㄨㄥˊ

面带

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Face showing a sickly countenance, Sickly looking expression
mianˋ daiˋ bingˋ rongˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨㄥˊ

面带

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Fresh faced
mianˋ daiˋ zhiˋ qiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄑㄧˋ

面带

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Smiling face, Happy face
mianˋ daiˋ xiaoˋ yiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ

面带

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Mostly smiling
daˋ duo¯ shuˋ mianˋ daiˋ weiˊ xiaoˋ
ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ

面带

mianˋ daiˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Four sided
siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
All around, All directions
siˋ mianˋ ba¯ fang¯
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄚ ㄈㄤ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Supporting columns on four sides
siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Look far in all directions, See far in all directions
xiangˋ siˋ mianˋ yuanˇ wangˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩㄢˇ ㄨㄤˋ

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

四面

siˋ mianˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ
Situation
juˊ mianˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ

局面

juˊ mianˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ
Situation getting out of control
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕ ㄎㄨㄥˋ

局面

juˊ mianˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ
Road surface
luˋ mianˋ
ㄌㄨˋ ㄇㄧㄢˋ

路面

luˋ mianˋ
ㄌㄨˋ ㄇㄧㄢˋ
Meet, Get together
jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
To hear of someone's reputation is not the same as knowing them
wenˊ mingˊ buˋ ruˊ jianˋ mianˋ
ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Meet you
gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
(to) meet you here
zaiˋ zheˋ liˇ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Wants to meet with you as soon as possible
xiangˇ jinˋ kuaiˋ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Meet me
gen¯ woˇ jianˋ mianˋ
ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
It's been a while! long time no see!
henˇ jiuˇ meiˊ jianˋ mianˋ le˙
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
As soon as they met
ta¯ men˙ yiˋ jianˋ mianˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

见面

jianˋ mianˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Honor, Dignity, Good looking, Elegant
tiˇ mianˋ
ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

体面

tiˇ mianˋ
ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Assume responsibility, Act on someone's behalf
chu¯ mianˋ
ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ

出面

chu¯ mianˋ
ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ
Walls
qiangˊ mianˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ

墙面

qiangˊ mianˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ
Following the water line
yanˊ zhe˙ shuiˇ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ

水面

shuiˇ mianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ
Back side, Reverse side, Opposite side, Turn away from, Turn back on
fanˇ mianˋ
ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ

反面

fanˇ mianˋ
ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ
Back side, Last part, Tail end
houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Back pocket
houˋ mianˋ kouˇ daiˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Behind the curtain(s)
lianˊ zi˙ houˋ mianˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Sitting in the back, Sat in the back
zuoˋ zaiˋ houˋ mianˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Sat all the way in the back
yiˊ luˋ zuoˋ zaiˋ houˋ mianˋ
ㄧˊ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
At the rear
houˋ mianˋ de˙
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Behind it
ta¯ houˋ mianˋ
ㄊㄚ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Directly behind
zhengˋ houˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

后面

houˋ mianˋ
ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Shave
xiu¯ mianˋ
ㄒㄧㄡ ㄇㄧㄢˋ

修面

xiu¯ mianˋ
ㄒㄧㄡ ㄇㄧㄢˋ
Side, Profile, Flank
ceˋ mianˋ
ㄘㄜˋ ㄇㄧㄢˋ

侧面

ceˋ mianˋ
ㄘㄜˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside
waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside it was
waiˋ mianˋ haiˊ shiˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄞˊ ㄕˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Went outside, Walked outside
zouˇ daoˋ waiˋ mianˋ
ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside
waiˋ mianˋ de˙
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Outside, Outdoors
zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Sit outside, Sitting outside
zuoˋ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Often outside, Frequently outdoors
shiˊ changˊ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Many people sit outside
henˇ duo¯ minˊ zhongˋ zuoˋ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Usually there are lots of people sitting outside
pingˊ changˊ henˇ duo¯ minˊ zhongˋ zuoˋ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

外面

waiˋ mianˋ
ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ
Anatomy-joint: joint facet
guan¯ jieˊ mianˋ
ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ

节面

jieˊ mianˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ
Book, Surface of (a) book
buˋ mianˋ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˋ

簿面

buˋ mianˋ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˋ
Market place, Business in general
shiˋ mianˋ
ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ

市面

shiˋ mianˋ
ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ
Aspect, Sphere, Field, Direction, Quarter, District, Topic, Subject, On one hand, On the other hand, In this respect, In that respect
fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
The talk, The birds and the bees
fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
The subject of the birds and the bees
fang¯ mianˋ de˙ huaˋ tiˊ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
Talked about a particular subject, Had the talk, Talked about the birds and the bees
tanˊ guoˋ naˋ fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄊㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In other aspects, In respect to other things
qiˊ ta¯ fang¯ mianˋ
ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
Useful in all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯ henˇ youˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In some respects, In some ways, From a certain point of view
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
In some respects you are a lot older now
zaiˋ mouˇ xie¯ fang¯ mianˋ changˊ daˋ le˙ xuˇ duo¯
ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
One side, On the one hand, but on the other hand…
yi¯ fang¯ mianˋ
ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
On the other hand, In other matters
lingˋ yiˋ fang¯ mianˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ

方面

fang¯ mianˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ
Face
yanˊ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

颜面

yanˊ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Facial injury, Facial injuries
yanˊ mianˋ suoˇ shouˋ de˙ shang¯
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤ

颜面

yanˊ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Section
pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ

剖面

pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ
Axial section
zhouˊ xiangˋ pouˇ mianˋ
ㄓㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ

剖面

pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ
Vertical cross section, Longitudinal cross section
zong¯ pouˇ mianˋ
ㄗㄨㄥ ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ

剖面

pouˇ mianˋ
ㄆㄡˇ ㄇㄧㄢˋ
Friendship, Regard for others
qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

情面

qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Not spare anyone's feelings
poˋ chuˊ qingˊ mianˋ
ㄆㄛˋ ㄔㄨˊ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

情面

qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Unrelenting, Ruthless, Unflinching
buˋ liuˊ qingˊ mianˋ
ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

情面

qingˊ mianˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Sea surface
haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ

海面

haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ
Float up to sea surface
fuˊ chu¯ haiˇ mianˋ
ㄈㄨˊ ㄔㄨ ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ

海面

haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ
Ocean, Sea, Surface of the sea or ocean, Ocean surface, Sea surface
haiˇ mianˋ shangˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ

海面

haiˇ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ
Ocean surface
yangˊ mianˋ
ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ

洋面

yangˊ mianˋ
ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ
River surface
heˊ mianˋ
ㄏㄜˊ ㄇㄧㄢˋ

河面

heˊ mianˋ
ㄏㄜˊ ㄇㄧㄢˋ
Ship's deck
cang¯ mianˋ
ㄘㄤ ㄇㄧㄢˋ

舱面

cang¯ mianˋ
ㄘㄤ ㄇㄧㄢˋ
Within
liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Inside, Placed inside, Inside of which
liˇ mianˋ fangˋ zhe˙
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄤˋ ㄓㄜ˙

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Took a step inside
wangˇ liˇ mianˋ kuaˋ yiˊ buˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄚˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Give him what's left in this can
baˇ zheˋ guanˋ liˇ mianˋ shengˋ xiaˋ de˙ geiˇ ta¯ ba˙
ㄅㄚˇ ㄓㄜˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄅㄚ˙

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Inside, Is inside
zaiˋ liˇ mianˋ
ㄗㄞˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
Put in
fangˋ zaiˋ liˇ mianˋ
ㄈㄤˋ ㄗㄞˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ

里面

liˇ mianˋ
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ
We've met (before)
woˇ men˙ jianˋ guoˋ mianˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ

过面

guoˋ mianˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ
Head on
yingˊ mianˋ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

迎面

yingˊ mianˋ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Blew on my face
yingˊ mianˋ chui¯ laiˊ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄟ ㄌㄞˊ

迎面

yingˊ mianˋ
ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Interface, Connection
jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

介面

jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Interface language
jieˋ mianˋ yuˇ yanˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

介面

jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Selecting interface language
xuanˇ zeˊ jieˋ mianˋ yuˇ yanˊ
ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

介面

jieˋ mianˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Overall, Comprehensive
quanˊ mianˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

全面

quanˊ mianˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Anatomy-bone-ref: tubercle of rib
leˋ guˇ xiaoˇ mianˋ
ㄌㄜˋ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ

小面

xiaoˇ mianˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ
Front, In front of, Front surface
qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Clothing: front pocket
qianˊ mianˋ kouˇ daiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
The person in front of him
zaiˋ ta¯ qianˊ mianˋ de˙ renˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
First
zuiˋ qianˊ mianˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Face to face
dang¯ mianˋ
ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ

当面

dang¯ mianˋ
ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ
Glossy
guang¯ mianˋ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ

光面

guang¯ mianˋ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ
Glossy paper
guang¯ mianˋ zhiˇ zhang¯
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓㄤ

光面

guang¯ mianˋ
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ
Directly opposite
duiˋ mianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

对面

duiˋ mianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
Opposite my store
woˇ dianˋ de˙ duiˋ mianˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

对面

duiˋ mianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
An aspect, One side, At the same time, A (mirror)
yiˊ mianˋ
ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ

一面

yiˊ mianˋ
ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ
An old section of wall
yiˋ mianˋ laoˇ chengˊ qiangˊ
ㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ

一面

yiˋ mianˋ
ㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Facing a wall
chaoˊ yiˊ mianˋ qiangˊ
ㄔㄠˊ ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄤˊ

一面

yiˊ mianˋ
ㄧˊ ㄇㄧㄢˋ
Page, Webpage
yeˋ mianˋ
ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

页面

yeˋ mianˋ
ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Missing children page
shi¯ zong¯ erˊ tongˊ yeˋ mianˋ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

页面

yeˋ mianˋ
ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ
Below, Bottom surface
xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

下面

xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Each of the following pictures
xiaˋ mianˋ meiˇ yiˋ fuˊ tuˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ

下面

xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
The following article
xiaˋ mianˋ zheiˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄟˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

下面

xiaˋ mianˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Front, Direct, Positive
zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Head to head, Confront (each other)
zhengˋ mianˋ jiao¯ feng¯
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Face down
zhengˋ mianˋ chaoˊ xiaˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄚˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Flat, Plane
pingˊ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

平面

pingˊ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Ocean surface
haiˇ pingˊ mianˋ
ㄏㄞˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ

平面

pingˊ mianˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ
Desktop
zhuo¯ mianˋ
ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ

桌面

zhuo¯ mianˋ
ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ
Above, On top of, On
shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
A roof above
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Sat on it, Sat down on it
zuoˋ daoˋ shangˋ mianˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄠˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
On (top of)
shangˋ mianˋ de˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

上面

shangˋ mianˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ
Back
beiˋ mianˋ
ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

背面

beiˋ mianˋ
ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
Details on back (of page)
xiangˊ beiˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ

背面

beiˋ mianˋ
ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
Unilateral, One-sided, Unfair
pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

片面

pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
Casual acquaintance
pianˋ mianˋ zhi¯ jiao¯
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

片面

pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
One side of a story
pianˋ mianˋ zhi¯ yanˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄧㄢˊ

片面

pianˋ mianˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ
The south, Southern facing, South side
nanˊ mianˋ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

南面

nanˊ mianˋ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Cover, Book cover
feng¯ mianˋ
ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ

封面

feng¯ mianˋ
ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ
Open area, Open space
changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ

场面

changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ
Oily haired wrong doers
youˊ touˊ gouˋ mianˋ
ㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

垢面

gouˋ mianˋ
ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ
Ground, Earth's surface
diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Ground control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Ground control's
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
How far off the ground, How far from the ground
liˊ diˋ mianˋ duo¯ yuanˇ
ㄌㄧˊ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄢˇ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
What is on the ground below?, What is below us?
zhengˋ xiaˋ fang¯ diˋ mianˋ shangˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Moves towards the ground, Gets closer to the ground
kaoˋ jinˋ diˋ mianˋ
ㄎㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Towards the ground
xiangˋ diˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ

地面

diˋ mianˋ
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ
Surface
biaoˇ mianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ

表面

biaoˇ mianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

表面

biaoˇ mianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ
Screen, Plane of a picture, Picture
huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Mental picture
huaˋ mianˋ zaiˋ naoˇ haiˇ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Imagined, Pictured, Visualized
naoˇ haiˇ zhong¯ de˙ huaˋ mianˋ
ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Shooting settings, Picture taking settings
pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Changing shooting settings screen color
bianˋ gengˋ pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Control screen
kongˋ huaˋ mianˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Quick control screen
suˋ kongˋ huaˋ mianˋ
ㄙㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

画面

huaˋ mianˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ
Written communication
shu¯ mianˋ
ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ

书面

shu¯ mianˋ
ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ
Ellipsoid
tuoˇ mianˋ
ㄊㄨㄛˇ ㄇㄧㄢˋ

椭面

tuoˇ mianˋ
ㄊㄨㄛˇ ㄇㄧㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
面.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)