Clear,
Evident
xianˇ ㄒㄧㄢˇ
afmbc
atc

(T)(S)

[pinyin]:
xianˇ
[zhuyin]:
ㄒㄧㄢˇ

Clear, Evident, Obvious, On Display

23 strokes, Radical: 頁, 181
cangjie (T) input code:
a
f
m
b
c
cangjie (S) input code:
a
t
廿
c

Words containing 顯, TOC

Appear, Look, Seem
xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

顯得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Appear blurred
xianˇ deˊ moˊ huˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

顯得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Appeared depressed and unsettled
xianˇ de˙ juˇ sangˋ hanˋ buˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ

顯得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Unaware of what it was about, Not knowing what it was about
buˋ xianˇ deˊ neiˋ rongˊ shiˋ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

顯得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Sub microscopic
chao¯ xianˇ wei¯
ㄔㄠ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ

顯微

xianˇ wei¯
ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ
Obvious, Evident, Apparent, Clearly visible
xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ

顯然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Obviously made a mistake
xianˇ ranˊ chu¯ le˙ cuoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

顯然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Show, Reveal, Display, Appear
xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Appear on display screen, Are shown on display screen
xianˇ shiˋ zaiˋ guan¯ jingˇ qiˋ zhong¯
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Live view
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Live view shooting (picture taking)
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Shooting images display
pai¯ sheˋ zi¯ xunˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Shutter speed display
kuaiˋ menˊ suˋ duˋ xianˇ shiˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Returned data transmissions indicates (that)
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ xianˇ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Liquid crystal display screen
yeˋ jing¯ yingˊ muˋ xianˇ shiˋ
ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Caller id
laiˊ dianˋ xianˇ shiˋ
ㄌㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Will then be displayed in the lcd monitor
jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Captured image will then be displayed on the lcd monitor
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Showed, Revealed
xianˇ shiˋ chu¯
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄔㄨ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Monitor
xianˇ shiˋ qiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Hud, Heads up display
pingˊ shiˋ xianˇ shiˋ qiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ

顯示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Revealed
xianˇ luˋ chu¯
ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ ㄔㄨ

顯露

xianˇ luˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ
Dignitaries, Important people
daˊ guan¯ xianˇ yaoˋ
ㄉㄚˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄢˇ ㄧㄠˋ

顯要

xianˇ yaoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄧㄠˋ
Prominent, Distinguished, Outstanding, Illustrious
xianˇ heˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ

顯赫

xianˇ heˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ
Clear, Distinct, Obvious, Evident
mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ

明顯

mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
Asked the obvious question
tiˊ chu¯ mingˊ xianˇ de˙ wenˋ tiˊ
ㄊㄧˊ ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

明顯

mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
Comparatively obvious, More obvious
jiaoˋ mingˊ xianˇ
ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ

明顯

mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
Emphasize, Highlight
tu¯ xianˇ
ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ

凸顯

tu¯ xianˇ
ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ
Slightly, Somewhat
shao¯ xianˇ
ㄕㄠ ㄒㄧㄢˇ

稍顯

shao¯ xianˇ
ㄕㄠ ㄒㄧㄢˇ
Obvious, Easily understood, Readily apparent, Plain to see
qianˇ xianˇ
ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ

淺顯

qianˇ xianˇ
ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ
Fade in
jianˋ xianˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˇ

漸顯

jianˋ xianˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˇ
Appear, Look, Seem
xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

显得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Appear blurred
xianˇ deˊ moˊ huˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

显得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Appeared depressed and unsettled
xianˇ de˙ juˇ sangˋ hanˋ buˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ

显得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Unaware of what it was about, Not knowing what it was about
buˋ xianˇ deˊ neiˋ rongˊ shiˋ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

显得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Sub microscopic
chao¯ xianˇ wei¯
ㄔㄠ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ

显微

xianˇ wei¯
ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ
Obvious, Evident, Apparent, Clearly visible
xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ

显然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Obviously made a mistake
xianˇ ranˊ chu¯ le˙ cuoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

显然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Show, Reveal, Display, Appear
xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Appear on display screen, Are shown on display screen
xianˇ shiˋ zaiˋ guan¯ jingˇ qiˋ zhong¯
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Live view
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Live view shooting (picture taking)
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Shooting images display
pai¯ sheˋ zi¯ xunˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Shutter speed display
kuaiˋ menˊ suˋ duˋ xianˇ shiˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Returned data transmissions indicates (that)
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ xianˇ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Liquid crystal display screen
yeˋ jing¯ yingˊ muˋ xianˇ shiˋ
ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Caller id
laiˊ dianˋ xianˇ shiˋ
ㄌㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Will then be displayed in the lcd monitor
jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Captured image will then be displayed on the lcd monitor
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Showed, Revealed
xianˇ shiˋ chu¯
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄔㄨ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Monitor
xianˇ shiˋ qiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Hud, Heads up display
pingˊ shiˋ xianˇ shiˋ qiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ

显示

xianˇ shiˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ
Revealed
xianˇ luˋ chu¯
ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ ㄔㄨ

显露

xianˇ luˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ
Dignitaries, Important people
daˊ guan¯ xianˇ yaoˋ
ㄉㄚˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄢˇ ㄧㄠˋ

显要

xianˇ yaoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄧㄠˋ
Prominent, Distinguished, Outstanding, Illustrious
xianˇ heˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ

显赫

xianˇ heˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ
Clear, Distinct, Obvious, Evident
mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ

明显

mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
Asked the obvious question
tiˊ chu¯ mingˊ xianˇ de˙ wenˋ tiˊ
ㄊㄧˊ ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

明显

mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
Comparatively obvious, More obvious
jiaoˋ mingˊ xianˇ
ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ

明显

mingˊ xianˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ
Emphasize, Highlight
tu¯ xianˇ
ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ

凸显

tu¯ xianˇ
ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ
Slightly, Somewhat
shao¯ xianˇ
ㄕㄠ ㄒㄧㄢˇ

稍显

shao¯ xianˇ
ㄕㄠ ㄒㄧㄢˇ
Obvious, Easily understood, Readily apparent, Plain to see
qianˇ xianˇ
ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ

浅显

qianˇ xianˇ
ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ
Fade in
jianˋ xianˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˇ

渐显

jianˋ xianˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
顯.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)