Drink,
Swallow
yinˇ ㄧㄣˇ
oino
nvno

(T)(S)

12 strokes, Radical: 食, 184
cangjie (T) input code:
o
i
n
o
cangjie (S) input code:
n
v
n
o

Words containing 飲, TOC

Drinks, Drinks menu
yinˇ pinˇ
ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ

飲品

yinˇ pinˇ
ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ
Drink
yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ

飲用

yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ
Drink water, Drinking water, Drinkable water
yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ

飲水

yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ
Drinking spree
kuangˊ yinˇ zuoˋ leˋ
ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ

飲作

yinˇ zuoˋ
ㄧㄣˇ ㄗㄨㄛˋ
Drink wine, Consume alcoholic beverages
yinˇ jiuˇ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

飲酒

yinˇ jiuˇ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ
Daily drinking, Drink alcohol daily
meiˇ riˋ yinˇ jiuˇ
ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

飲酒

yinˇ jiuˇ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ
Food and drink, Diet
yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ

飲食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Also want to manage (one's) diet
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ yinˇ shiˊ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄧㄣˇ ㄕˊ

飲食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Drink
yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ

飲料

yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ
Drink nothing stronger than a diet or sugar free soda
buˋ he¯ biˇ wuˊ tangˊ qiˋ shuiˇ haiˊ yaoˋ lieˋ de˙ yinˇ liaoˋ
ㄅㄨˋ ㄏㄜ ㄅㄧˇ ㄨˊ ㄊㄤˊ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ

飲料

yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ
Drinks, Drink selections
yinˇ liaoˋ leiˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ ㄌㄟˋ

飲料

yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ
Cold drink, Cold drinks
lengˇ yinˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄣˇ

冷飲

lengˇ yinˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄣˇ
Restaurant, Restaurants
can¯ yinˇ
ㄘㄢ ㄧㄣˇ

餐飲

can¯ yinˇ
ㄘㄢ ㄧㄣˇ
Restaurant chain, Restaurant chains
lianˊ suoˇ can¯ yinˇ jiˊ tuanˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄢ ㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

餐飲

can¯ yinˇ
ㄘㄢ ㄧㄣˇ
Drink to one's heart's content, Enjoy a drink
changˋ yinˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ

暢飲

changˋ yinˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ
Enjoying a few cold ones, Having a few cold beers
changˋ yinˇ bing¯ liangˊ de˙ piˊ jiuˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ

暢飲

changˋ yinˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ
Drinks, Drinks menu
yinˇ pinˇ
ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ

饮品

yinˇ pinˇ
ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ
Drink
yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ

饮用

yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ
Drink water, Drinking water, Drinkable water
yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ

饮水

yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ
Drinking spree
kuangˊ yinˇ zuoˋ leˋ
ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ

饮作

yinˇ zuoˋ
ㄧㄣˇ ㄗㄨㄛˋ
Drink wine, Consume alcoholic beverages
yinˇ jiuˇ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

饮酒

yinˇ jiuˇ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ
Daily drinking, Drink alcohol daily
meiˇ riˋ yinˇ jiuˇ
ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

饮酒

yinˇ jiuˇ
ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ
Food and drink, Diet
yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ

饮食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Also want to manage (one's) diet
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ yinˇ shiˊ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄧㄣˇ ㄕˊ

饮食

yinˇ shiˊ
ㄧㄣˇ ㄕˊ
Drink
yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ

饮料

yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ
Drink nothing stronger than a diet or sugar free soda
buˋ he¯ biˇ wuˊ tangˊ qiˋ shuiˇ haiˊ yaoˋ lieˋ de˙ yinˇ liaoˋ
ㄅㄨˋ ㄏㄜ ㄅㄧˇ ㄨˊ ㄊㄤˊ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ

饮料

yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ
Drinks, Drink selections
yinˇ liaoˋ leiˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ ㄌㄟˋ

饮料

yinˇ liaoˋ
ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ
Cold drink, Cold drinks
lengˇ yinˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄣˇ

冷饮

lengˇ yinˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄣˇ
Restaurant, Restaurants
can¯ yinˇ
ㄘㄢ ㄧㄣˇ

餐饮

can¯ yinˇ
ㄘㄢ ㄧㄣˇ
Restaurant chain, Restaurant chains
lianˊ suoˇ can¯ yinˇ jiˊ tuanˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄢ ㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

餐饮

can¯ yinˇ
ㄘㄢ ㄧㄣˇ
Drink to one's heart's content, Enjoy a drink
changˋ yinˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ

畅饮

changˋ yinˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ
Enjoying a few cold ones, Having a few cold beers
changˋ yinˇ bing¯ liangˊ de˙ piˊ jiuˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ

畅饮

changˋ yinˇ
ㄔㄤˋ ㄧㄣˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
飲.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)